Bio CCS-anläggning ska byggas i Energihamnen

I Energihamnen planerar Stockholm Exergi för Europas största bio CCS-anläggning, för vilken mark- och miljödomstolen nu gett miljötillstånd. När anläggningen är klar kommer den att kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vägtrafiken i Stockholm släpper ut under samma period. Anläggningen blir en viktig del i arbetet för att nå såväl Stockholms som Sveriges klimatmål.

I Energihamnen, som är ett delområde inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, planerar Stockholm Exergi att bygga en av Europas första storskaliga anläggningar för infångning av koldioxid genom bio-CCS. Den 28 mars sa mark- och miljödomstolen ja till satsningen och godkände Stockholm Exergis ansökan om att bygga anläggningen. Miljötillståndet omfattar såväl uppförande som drift av anläggningen. Miljötillståndet kommer ligga till grund för att Stockholm Exergi ska kunna ta ett investeringsbeslut och påbörja byggnationen. Planen är att verksamheten ska kunna tas i bruk 2027.

Vad gör en Bio-CCS?

För att begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet måste utsläppen av koldioxid minska kraftigt. Men det kommer inte att räcka med att enbart minska koldioxidutsläppen. Det behövs även minusutsläpp, vilket kan skapas genom bio-CCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage).

Bio CCS-tekniken förutsätter en sammankoppling med Stockholm Exergis biokraftvärmeverk. I den nya anläggningen avskiljs koldioxiden från rökgaserna från biokraftvärmeverket och komprimeras till flytande form. Det behövs också en hamn för att kunna transportera koldioxiden till permanent lagring. Hjorthagen är på så vis den idealiska platsen, här finns både det moderna biokraftvärmeverket samt närhet till den befintliga hamnverksamheten i Energihamnen.

När koldioxiden har fångats in omvandlas den till flytande form, för att sedan skickas vidare till en permanent lagringsplats under havsbotten. Där mineraliseras koldioxiden och blir en del av berggrunden.

Ny avloppspumpstation

För att den intilliggande etappen Valparaiso i Värtahamnen ska kunna byggas ut behöver även en ny avloppspumpstation byggas i Energihamnen. För att staden ska kunna bygga pumpstationen i Energihamnen behöver de förberedande arbetena ske innan Stockholm Exergi påbörjar arbetet med bio CCS-anläggningen.

Den 21 mars tog exploateringsnämnden därför beslut om delgenomförande av pumpstationen. Detta möjliggör att arbetena med pumpstationen kan påbörjas under slutet av 2024 och på så sätt färdigställas innan Stockholm Exergi startar sina arbeten och stänger av stora delar av området. Annars finns en risk att pumpstationen inte kan påbörjas förrän bio CCS-anläggningen är färdigutbyggd, vilket i sin tur får konsekvenser för etapperna Valparaiso och även Kolkajen vars behov pumpstationen kommer tillgodose.

Illustration: bio CCS-anläggning, Stockholm Exergi

Uppdaterad