Kamerabevakning i Norra Djurgårdsstadens byggarbetsområden

Stockholms stad använder kameraövervakning för att förebygga och försvåra brott inom byggarbetsområden i Norra Djurgårdsstaden.

Om kameraövervakning

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

Övervakning och inspelning av video sker endast innanför stängslen till byggarbetsområdena i Norra Djurgårdsstaden. Syftet är att förhindra brott i form av stölder och skadegörelse. Kamerabevakningen utgör ett stöd i Stockholms stads förebyggande arbete mot allvarliga händelser så som skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Rättslig grund

Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Lagring av specifika inspelningar och händelser

Syftet är att säkra bevismaterial vid brottslig gärning för vidarebefordran till polismyndighet.

Rättslig grund

Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Typ av personuppgifter

Inspelat material av rörelser för de platser där kameror satts upp i ovan nämnda ändamål. Stockholms stad säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden. Stockholms stad har anlitat Zenita för kamerabevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än ovan.

Vem har tillgång

Tillgång till övervakningssystemet har ett fåtal personer inom Stockholms stad samt företag för kamerabevakning (Zenita). De ansluter till systemet i händelse av larm.

Hur länge sparas inspelat material

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetsinformation, dock 3 dagar som längst. Stockholms stad kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Stockholms stads rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Inspelade medier sparas på servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer inom företaget.

Ansvarig och eventuella frågor

Ansvarig för inhämtning av filmat material är dataskyddsombudet på Stockholms stad som nås via vår telefonväxel eller e-post.

Telefonväxel: 08–508 262 33
E-post: norradjurgardsstaden@stockholm.se

Mer information om rättigheter och skyldigheter kring kameraövervakning finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Uppdaterad