Pågående arbeten

Här samlas praktisk information om pågående arbeten i Norra Djurgårdsstaden inom områdena Hjorthagen och Värtahamnen.

Pågående arbeten i Hjorthagen

1. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen som planeras bli klar årsskiftet 2026/2027.

Hösten 2023 startade byggnation av huskroppen som scenen ska ligga i, inuti Gasklocka 2. Detta arbete kommer ta cirka 15–18 månader och innebär att antalet transporter kommer att öka.

Byggnationen av scenbyggnaden utförs av In3prenör, vars kontor ligger i de byggbodar som står vid Hjorthagens IP.

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara där verksamheter flyttat in. 

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

Under vecka 22, 2024, påbörjar vi reningen av marken i Norra Gränd i Gasverket östra. Kombinationen av att vi öppnar upp schakten som ska renas och det varma vädret gör att arbetena kan lukta. Lukten kommer främst från tjära som är en rest från när man tillverkade gas här. Det är inte farligt att vistas i området även om det luktar. Halterna i luften sjunker mycket snabbt med avståndet till källan. Vi gör löpande kontroller av lukt- och föroreningshalter i luften. 

3. Kontorsvillan

Fasad och fönster på Kontorsvillan, på Bobergsgatan 15, renoveras. Arbetena ska vara klara under hösten 2024. 

4. Gasverksvägen

Gasverksvägen mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen

Gasverksvägen, mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen, ska breddas för att ge plats åt trottoar och cykelbana samt förses med en mur.

Ett av körfälten har stängts av, men bussen och bilar kan fortfarande köra där likt tidigare. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Arbetet sker vardagar klockan 07.00–19.00. Gång- och cykelbanan beräknas vara klara våren 2024.

Gasverksvägen mellan Rådjursstigen och Ropsten

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om och just nu anlägger vi cykelbana. Flera arbeten i Ropsten påverkar varandra och i slutet av 2024 blir en dagvattenledning klar vilket bidrar till att vi kan öppna upp Gasverksvägen för trafik.   och Gasverksvägen Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir under hösten 2024.

5. Markrening

Arbetena med att rena marken kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. För att minska lukt täcker vi över schakten. Luftmätningar görs vid behov. Sol och varmare väder kan innebära att det luktar mer från markreningen. 

Drönarflygning

Under 2024 kommer drönarflygningar utföras med utbildad personal. Detta kommer utföras cirka två gånger i månaden med syfte att ta bilder över arbetsområdet som sedan kan används som dokumentation och som underlag till ritningar.

6. Hjorthagsgaraget

Just nu pågår förberedande arbeten inför bygget av Hjorthagsgaraget som byggs i Hjorthagsberget. Garaget får 1 300 p-platser, samtliga med laddmöjlighet.

7. Tunnel i Hjorthagsberget

Vi bygger en tunnel i Hjorthagsberget och vid tunnelmynningen i Ropsten pågår just nu byggnationen vi en cirka 20 meter lång entré. När den är klar kommer den täckas över och blir en del av parken och gångbanan.

Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation. Arbetet beräknas bli klart till sommaren 2024.

Hjorthagsparken får ny gångväg och trappor

Under augusti 2022 påbörjade vi arbetet med en ny gångväg och trappor i Hjorthagsparken. Det är delar av den befintliga gångvägen i parken, som går mellan Dianavägen och Ropsten, som ska rivas och ersättas med en ny. Gående hänvisas till gångvägen vid Dianaparkens lekplats södra sida. Avverkning av vissa träd och buskar kommer att ske. Arbetet kan bullra något på grund av de maskiner som kör material till och från platsen.

8. Starkströmmen

I etapp Starkströmmen pågår just nu rivning av tidigare kontorshus samt förberedande arbeten inför byggnation av kontor, driftdepå och serverhall. Under hösten 2024 är planen att byggnation av serverhall ska starta. Byggnation av kontor och driftdepå kan startas tidigast år 2026 efter stadens förberedande arbete genomförts.

Pågående arbeten i Värtahamnen

 

1. Saltkajen

Sommaren 2022 påbörjades arbetet med utbyggnaden av Saltkajen och Saltpiren, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen. Pålning för plattformskajen samt schakt- och betongarbeten pågår. Vi utför även spontningsarbeten. 

Arbetet följer Naturvårdsverkets riktlinjer och sker vardagar mellan klockan 07.00–19.00. Arbeten under helger kan förekomma.

Piren är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

Fram till och med vecka 24 pålar vi för den nya bryggan. Arbetet kan bullra. 

2. Nya passagerargångar

Vi bygger nya passagerargångar till Värtaterminalen. Att gångarna byggs beror på att de befintliga kommer att vara i vägen då etapp Valparaiso ska utvecklas.

Arbetet startade under våren 2023 och de nya gångarna öppnar under hösten 2024.

3. Kontor i kvarteret Hangö

I kvarteret Hangö pågår byggnationen av två nya kontorsprojekt. I juni 2023 byggstartade Niam och Bonnier Fastigheter tillsammans med totalentreprenören Zengun. Produktion kommer fortgå och tunga transporter kommer försörja byggarbetsplatsen med material. Mark- och konstruktionsarbeten kommer pågå till våren 2024 då stomarbeten påbörjas och lyftkranar kommer finnas på plats.

För att säkerställa att Naturvårdsverkets riktlinjer följs avseende störningar för omgivning och närboende har buller- och vibrationsmätare monterats på platsen.

För mer information om projekten:

4. Gång- och cykelbana

På ytan där den tidigare manskapsbyggnaden stod pågår arbetet med att anlägga gång- och cykelbana. På så vis förbättras framkomligheten för gående och cyklister. Arbetet beräknas bli klart under våren 2024.

Vid byggarbetsplatsen

Uppdaterad