Pågående arbeten

Här samlas praktisk information om pågående arbeten i Norra Djurgårdsstaden inom områdena Hjorthagen och Värtahamnen.

Pågående arbeten i Hjorthagen

 

Nattarbeten

Under vecka 9 kommer vi att under en natt genomföra så kallade seismiska mätningar för att kunna se var bergkonturen går. Mätningarna kan innebära att borr- och skottljud förekommer. Arbetet beräknas pågå i cirka 3-6 timmar. Arbetet sker på ytan som vi markrenar i Kolkajen/Ropsten. 

1. Gasklocka 2

Gasklocka 2 renoveras och byggs om till en kulturscen som planeras bli klar årsskiftet 2026/2027.

Hösten 2023 startade byggnation av huskroppen som scenen ska ligga i, inuti Gasklocka 2. Detta arbete kommer ta cirka 15–18 månader och innebär att antalet transporter kommer att öka.

Byggnationen av scenbyggnaden utförs av In3prenör, vars kontor ligger i de byggbodar som står vid Hjorthagens IP.

2. Gasverket

Västra Gasverket är nu sanerat och många byggnader börjar bli klara där verksamheter flyttat in. Under våren 2024 öppnar restaurang Tegellådan i huset.

Östra Gasverket är fortfarande i planeringsstadiet och kommer att vara ett stängt område under många år.

3. Hjorthagsgaraget

Just nu pågår förberedande arbeten inför bygget av Hjorthagsgaraget som byggs i Hjorthagsberget. Garaget får 1 300 p-platser, samtliga med laddmöjlighet.

4. Gasverksvägen

Gasverksvägen mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen

Gasverksvägen, mellan Bobergsskolan och Rådjursstigen, ska breddas för att ge plats åt trottoar och cykelbana samt förses med en mur.

I augusti 2023 stängdes ett av körfälten att av, men bussen och bilar kan fortfarande köra där likt tidigare. Trafiken regleras med trafiksignaler.

Arbetet sker vardagar klockan 07.00–19.00. Gång- och cykelbanan beräknas vara klara våren 2024.

Gasverksvägen mellan Rådjursstigen och Ropsten

Gasverksvägen från Rådjursstigen till Ropsten byggs om och just nu pågår schakt- samt kantstensarbete. Sträckan kan öppnas för trafik när intilliggande markarbeten blir klara i början av hösten 2024.

5. Markrening

Arbetena med att rena marken kommer under perioder att bullra och ge ifrån sig lukt då vi tar bort föroreningar som legat i marken under lång tid. För att minska lukt täcker vi över schakten. Luftmätningar görs vid behov.

Drönarflygning

Under 2024 kommer drönarflygningar utföras med utbildad personal. Detta kommer utföras cirka två gånger i månaden med syfte att ta bilder över arbetsområdet som sedan kan används som dokumentation och som underlag till ritningar.

6. Lilla Lidingöbron

Under våren 2024 planeras spårtrafiken att flyttas över. Lidingö stad påbörjade brobygget under sommaren 2019.

Buss ersätter tåget över bron

I juni 2023 stängdes Lidingöbanan för trafik över bron. Detta för att Lilla Lidingöbrons järnvägsbro ska byggas klart. SL:s buss 21L ersätter tågtrafiken mellan Ropsten och Baggeby station. Från Baggeby går Lidingöbanan sedan hela vägen ut till Gåshaga Brygga. Ersättningstrafiken kommer att fortsätta fram till dess att tåget kan trafikera bron.

För mer information, se Lidingö stads och SL:s webbplatser.

7. Tunnel i Hjorthagsberget

Vi bygger en tunnel i Hjorthagsberget och vid tunnelmynningen i Ropsten pågår just nu byggnationen vi en cirka 20 meter lång entré. När den är klar kommer den täckas över och blir en del av parken och gångbanan.

Tunneln ska användas av Stockholm Exergi, och är en ersättningstunnel till nuvarande som inte kommer att kunna användas i framtiden på grund av stadsutveckling och husbyggnation. Arbetet beräknas bli klart till sommaren 2024.

Hjorthagsparken får ny gångväg och trappor

Under augusti 2022 påbörjade vi arbetet med en ny gångväg och trappor i Hjorthagsparken. Det är delar av den befintliga gångvägen i parken, som går mellan Dianavägen och Ropsten, som ska rivas och ersättas med en ny. Gående hänvisas till gångvägen vid Dianaparkens lekplats södra sida. Avverkning av vissa träd och buskar kommer att ske. Arbetet kan bullra något på grund av de maskiner som kör material till och från platsen.

8. Ropsten

Nya tillfälliga busshållplatser för avstigande resenärer från Lidingö

Den 13 december 2023 flyttade busshållplatserna på Ropstensmotet, för avstigande resenärer från Lidingö, till den intilliggande vägbanan. Att busstorget på Ropstensmotet tillfälligt flyttas beror på att vi behöver komma åt att lägga nya ledningar under vägbanan. Arbetet beräknas pågå fram till april 2024, då busshållplatserna flyttar tillbaka. Det är enbart bussarna från Lidingö med slutstation Ropsten som berörs. Nattarbete kommer att förekomma.


Hjorthagskopplet stängs av

I mars 2023 stängde vi av Hjorthagskopplet vid Ropsten för biltrafik. Att vägen stängs av beror på att nya ledningar ska dras samt att marken behöver höjas för att kunna ansluta till Gasverksvägen. Busstrafiken påverkas inte. Skyltar finns på plats för att vägleda trafikanter rätt. Trapporna mellan Ropsten och Hjorthagsparken påverkas inte och kan användas som vanligt. Arbetena kommer att pågå fram till våren 2024.


9. Starkströmmen

I etapp Starkströmmen pågår just nu rivning av tidigare kontorshus samt förberedande arbeten inför byggnation av kontor, driftdepå och serverhall. Under hösten 2024 är planen att byggnation av serverhall ska starta. Byggnation av kontor och driftdepå kan startas tidigast år 2026 efter stadens förberedande arbete genomförts.

Pågående arbeten i Värtahamnen

 

1. Saltkajen

Sommaren 2022 påbörjades arbetet med utbyggnaden av Saltkajen och Saltpiren, en ny pir i norra delen av Södra Värtahamnen. Under hösten 2023 startade muddringsarbeten och därefter sker fyllnings- och betongarbeten.

Arbetet följer Naturvårdsverkets riktlinjer och sker vardagar mellan klockan 07.00–19.00. Arbeten under helger kan förekomma.

Piren är en förutsättning för att Bonnier Fastigheter ska kunna bygga Pirhuset. Byggnationen av piren kommer att pågå fram till våren 2026.

2. Nya passagerargångar

Vi bygger nya passagerargångar till Värtaterminalen. Att gångarna byggs beror på att de befintliga kommer att vara i vägen då etapp Valparaiso ska utvecklas.

Arbetet startade under våren 2023 och de nya gångarna öppnar under hösten 2024.

3. Kontor i kv. Hangö

I kvarteret Hangö pågår byggnationen av två nya kontorsprojekt. I juni 2023 byggstartade Niam och Bonnier Fastigheter tillsammans med totalentreprenören Zengun. Produktion kommer fortgå och tunga transporter kommer försörja byggarbetsplatsen med material. Mark- och konstruktionsarbeten kommer pågå till våren 2024 då stomarbeten påbörjas och lyftkranar kommer finnas på plats.

För att säkerställa att Naturvårdsverkets riktlinjer följs avseende störningar för omgivning och närboende har buller- och vibrationsmätare monterats på platsen.

För mer information om projekten:

Grid 17:s webbplats
Portalen Värtahamnens webbplats

4. Gång- och cykelbana

På ytan där den tidigare manskapsbyggnaden stod pågår arbetet med att anlägga gång- och cykelbana. På så vis förbättras framkomligheten för gående och cyklister. Arbetet beräknas bli klart under våren 2024.

Vid byggarbetsplatsen

Uppdaterad