Karta med planförslaget i korsningen Djupdalsvägen och Västerled, inritat med rött.
Projekt Planerat

5 bostäder och butik i Olovslund

Olovslund

Förslaget möjliggör en komplettering med bostäder på fastigheten Gökuret 7 i stadsdelen Olovslund. Den befintliga huvudbyggnaden med centrumändamål föreslås bevaras men kompletteras med ytterligare några bostäder.

Projektfakta

Komplettering med 5 bostäder 

Stockholms stad ser positivt på en småskalig utveckling av Olovslund och bedömer att det är lämpligt att pröva ett tillskott med lägenheter och en möjlighet till att stärka den lokala centrumplatsen. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en komplettering med 5 bostäder på fastigheten Gökuret 7. Befintlig huvudbyggnad med centrumändamål föreslås att bevaras. 

Öka tryggheten

Den nedgångna byggnaden och platsen utanför den nedlagda restaurangen ger ett slitet uttryck och kan vid mörkrets inbrott uppfattas som otrygg. Planförslaget bidrar till att befolka området en större del av dygnet genom komplettering av centrumändamål med tillhörande arbetsplats. Bebyggelse i form av bostäder och lokaler med entréer mot gatan kan bidra till att öka tryggheten i området.

Markägoförhållanden

Fastigheten ägs av Stockholms stad där Gökuret 7 AB är tomträttsinnehavare med ett befintligt centrum- och bostadshus. 

Preliminär tidplan

  • Start-PM i stadsbyggnadsnämnden 25 november 2021
  • Samråd november 2022
  • Granskning april 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden oktober 2023

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Martin Bretz

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad