Dialog och samråd i stadsplanering

Genom dialog och samråd får medborgare och stadsplanerare möjlighet att träffas, lära av varandra och utbyta idéer och synpunkter. Dialog genomförs tidigt i stora stadsplaneringsprojekt medan samråd genomförs i både större och mindre projekt. Du kan delta både i dialog och samråd för de projekt som intresserar dig.

Din och andra stockholmares lokalkunskap om ett område, eller en specifik plats, är mycket värdefull i planeringens tidiga skeden. Kunskapen bidrar till bättre beslutsunderlag och till det fortsatta planeringsarbetet.

Den tidiga dialogen är på så sätt ett bra tillfälle för dig att påverka utvecklingen av din närmiljö och av staden som helhet. Samtidigt får du och de andra deltagare veta mer om varandras syn på utvecklingen.

Under dialogen diskuteras frågor som:

  • Hur använder barn, unga och vuxna området idag?
  • Vilka bra saker ska bevaras eller utvecklas?
  • Vad vill man kunna göra i området i framtiden?
  • Hur blir kontakten med andra områden runt omkring?

Dialogens många former

Dialogen kan utformas på olika sätt, men har alltid samma syfte. Ofta kombineras olika mötesformer och digitala möjligheter för att ge medborgare och stadsplanerare möjlighet att träffas, lära av varandra, utbyta idéer och synpunkter.

En typ av dialog är fysiska möten där stadsplanerare träffar medborgare för att svara på frågor och samtala om det planerade projektet. En annan metod är digitala kartenkäter där medborgare kan markera sina favoritplatser och platser de vill förbättra. 

Tidig dialog och samråd

Dialog och samråd kan utformas på olika sätt, men har alltid samma syfte. Medborgare och stadsplanerare ska få möjlighet att träffas, lära av varandra och utbyta idéer och synpunkter.

När du som medborgare får information om planeringsarbetet och det som planeras kan du bidra med dina perspektiv och kunskaper. För staden är dialog och samråd också möjligheter att förklara hur planeringen för det specifika området hänger ihop med stadens översiktsplan. På så sätt kan staden planera med större hänsyn till de lokala förutsättningarna samtidigt som dina möjligheter att vara delaktig och påverka ökar.

Dialog och samråd kompletterar den representativa demokratin och det politiska beslutsfattandet om översiktsplan, program och detaljplaner. Det ger helt enkelt bättre stadsplanering och kan samtidigt fördjupa demokratin.

Dialog hålls tidigt i processen och framför allt i större stadsbyggnadsprojekt. Samråd hålls senare och genomförs både i stora och små projekt.

Enligt plan- och bygglagen ska staden ge tillfälle för samråd till de kända sakägarna, kända bostadsrättshavare samt hyresgäster och boende som berörs (PBL 5 kap, 11§). I Stockholm sker det ofta genom ett samrådsmöte eller öppet hus. Under samrådet skickas planen på remiss till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner, myndigheter, förvaltningar, sammanslutningar och enskilda som berörs.

Du hittar information om pågående dialoger och samråd för stadsbyggnadsprojekt både här på webbplatsen Stockholm växer och genom Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten är en digital e-tjänst där du kan du följa alla pågående planarbeten, se i vilket skede av planprocessen ett visst projekt är i och ta del av handlingar. Som sakägare kan du lämna synpunkter på ett planförslag på samrådsmöten eller genom e-tjänsten.

Information om aktuella program- och planförslag finns även i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan, och ofta på publika platser som medborgarkontor och bibliotek i stadsdelen där projektet planeras.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad