Bostadshus, torg, träd, människor som promenerar och cyklar. Illustration.
Ny byggnad vid Akalla centrum. Illustration: Brunnberg & Forshed.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder i Akalla centrum

Akalla

Förslaget innebär att den befintliga envåningsbyggnaden i Akalla centrum rivs och ersätts av ett nytt kvarter. Under den nya bebyggelsen planeras för ett garage. Sammanlagt ingår cirka 150 bostäder. I förslaget ingår också lokaler för verksamheter och handel. Detaljplanen heter Mariehamn 1 och del av Akalla 4:1 och har diarienummer 2019-00670.

Den befintliga butiksbyggnaden inklusive garage föreslås rivas och ersättas med ett flerbostadshus i sex våningar och garage i en våning under mark. Byggnadens markplan föreslås innehålla centrumverksamhet. Mot söder planeras för en bostadsgård som ligger upphöjd från gatan. Förslaget möjliggör för handelslokaler för till exempel saluhall eller livsmedelsbutik omfattande cirka 1200 kvadratmeter. Lokalen är tänkt att nås från torget, Sibeliusgången och mot Mariehamnsgatan.

Förbättra kvarterets möte med allmänna ytor

Den övergripande utgångspunkten är att använda marken mer effektivt och att förbättra kvarterets möte med allmänna ytor i samtliga väderstreck. Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsättningar främst med avseende på omgivande struktur, utformning, kulturmiljö och fastighetens strategiska läge invid Akallas bussterminal och tunnelbanestation.

Akallas karaktär ska vara en tydlig utgångspunkt i utformning och gestaltning samtidigt som kvarteret ska minska otrygga ytor kring torget och omkringliggande områdena. Det är viktigt att bottenvåningarna utformas så de bidrar till gaturummet genom att skapa en entré mot Akalla torg eller Sibeliusgången. I projektet föreslås även att hårdgjorda ytor lämnar plats för fler träd och buskar. Samtidigt utreder Trafikkontoret nu också en möjlig upprustning av Akalla torg.

Projektet ska värna framtida möjligheter att skapa en koppling mellan Mariehamnsgatan, Sveaborgsgatan och Helsingforsgatan. Dessutom ska projektet ta hänsyn till möjligheten att utveckla Akalla bussterminal.

Stärka de sociala värdena

Projektet kommer att arbeta med bland annat följande målsättningar för att stärka de sociala värdena i området:

 • Tryggare och trivsammare torg
 • Fler boende i området som ger ett bättre underlag för service och en levande stad
 • Behålla och utveckla service i området.
 • Skapa förutsättningar för trafiksäkra miljöer där människor vill röra sig.

Tillgängligheten för oskyddade trafikanter bedöms förbättras genom förslaget och ytor för allmän parkering väntas minska. I övrigt väntas inga markanta förändringar ske för trafik och mobilitet.

Gator och trafik

Förslaget för allmän plats har tagits fram med utgångspunkten att öka tryggheten och tillgängligheten för gående och cyklister – och med en liknande trafiksituation som dagens för övriga fordon.

Parkering

Bilparkering för boende föreslås i garage. Med nuvarande lägenhetsfördelning planerar byggaktören cirka 67 parkeringsplatser för bil, varav cirka åtta platser är parkering för handel i markplan.

Kollektivtrafik

Området har mycket goda kollektivtrafikförbindelser eftersom Akallas tunnelbaneentré ligger nära den planerad byggnaden. Idag är Akalla slutstation för blå linje av tunnelbanan men en förlängning av tunnelbanan håller nu på att byggas till Barkarby. Söder om planområdet ligger Mariehamnsgatan som trafikeras av kollektivtrafik. En bussterminal finns under torget som även den utreds för en upprustning. Bussterminalen trafikeras med flera busslinjer bland annat mot Spånga och Järfälla.

Bakgrund

Planområdet ligger mot torget vid Akallas nordvästra tunnelbaneuppgång och består av en envåningsbyggnad med affärslokaler. Fastigheten Mariehamn 1 är cirka 3700 kvadratmeter och hela planområdet är cirka 5000 kvadratmeter. Stadsplanerna för området föreskriver affärsverksamhet, garage och parkering, gata, torg och trafikanläggning.

Fastigheten Mariehamn 1 ägs av staden med SBB som tomträttshavare. I planområdet ingår även del av fastigheten Akalla 4:1 som ägs av staden. Inom Mariehamn 1 finns idag en dagligvaruhandel, tre mindre lokaler, garage samt en parkeringsplats.

Övergripande mål

Stadens översiktsplan pekar ut huvudinriktningen för stadsutvecklingen de kommande 25 åren. I den är området utpekat som stadsutvecklingsområde – komplettering. Det innebär att området bedöms ha stora stadsutvecklingsmöjligheter. I översiktsplanens kapitel om lokala utvecklingsmöjligheter står följande:

”Husby och Akalla har möjligheter och behov till stadsutveckling, främst med kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur. Bland annat genom sitt läge med närhet till Kista och Järvafältet och förbättrad tillgänglighet genom nya tunnelbanan och dess sträckning till Barkarby och bygget av Förbifart Stockholm. I samband med en förtätning med bostäder och arbetsplatser är det centralt att även de lokala centrumen utvecklas och ges möjlighet till bättre serviceunderlag. Det skapar samtidigt en större trygghet för människorna i området.”

Planområdet omfattar del av fastigheten Akalla 4:1 som ägs av Stockholms stad, Mariehamn 1 med SBB som privat tomträttshavare och del av Mariehamn 2 som ägs av Stockholms stad med stadens bolag som tomträttshavare.

 

Bilder

Bostadshus, gata med trottoar, bro och gräsbeklädd kulle med träd. Människor som promenerar och cyklar. Illustration.
Illustration av nya bostäder i Akalla centrum sett från Mariehamnsgatan. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Bostadshus, torg, träd, människor som promenerar och cyklar. Illustration.
Ny byggnad vid Akalla centrum. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Bostadshus, bergsknalle, träd och torg. Illustration.
Översiktsbild av nya bostäder i Akalla centrum. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Bostäder i Akalla med träd runtomkring. Flygfoto.
Översiktsbild och ungefärlig utbredning av området.

Tidsplan

Projektets preliminära tidsplan är:

 • Start-PM 23 april 2020
 • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter genomfördes 13 december 2022–7 februari 2023
 • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: ändrad till kvartal tre 2024 i stället för kvartal ett 2024 som tidigare meddelats
 • Antagande: ändrad till kvartalet fyra 2024 i stället för juni 2024 som tidigare meddelats
 • Byggstart tidigast 2026 istället för 2025 som tidigare meddelats
 • Inflyttning tidigast 2028 istället för 2026-2027 som tidigare meddelats

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Monika Stenberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 239

Johanna Andersson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 894

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Akalla

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad