Bänkbord under vindskydd i trä omgivet av träd.
Vindskydd i Åkeshovs arboretum.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upprustning av Åkeshovs arboretum

Åkeshov

Åkeshovs arboretum rustades upp under 2019 och 2021. Målet var att skapa en tillgänglig och pedagogisk plats som fungerar både som park och som en entré till Judarskogens naturreservat.

Bakgrund

Åkeshovs arboretum anlades 1998. Efter hand har flera träd tagits bort eftersom de skadats, dött, eller blivit utkonkurrerade. Innan den senaste upprustningen var arboretet svårt att hitta med otydlig entré och platsen var svår att använda för pedagogiska syften. Därför fattades ett beslut att rusta upp Åkeshovs arboretum och skapa en hållbar miljö som lockar till vistelse och bidrar till lärande.

Idag finns 64 olika trädarter i arboretet. I parken finns också örter, buskar och lökväxter som tillsammans med träden ska främja de pollinerande insekterna och fågellivet från tidig vår och hela växtsäsongen. Tillsammans med samlingar av stockar och död ved, så kallade faunadepåer, ges förutsättningar till ett mer varierat insektsliv och att den biologiska mångfalden på platsen ska öka. Variation av arter ger en stabilare natur som är mer motståndskraftig mot till exempel sjukdomar.

Åtgärder

Arbetet med att rusta upp Åkeshovs arboretum pågick mellan 2019 och 2021. Staden gjorde en rad åtgärder som tillsammans skapat en mer inbjudande och pedagogisk plats. Målet med projektet var bland annat att

  • visa en stor variation av barr- och lövträd
  • skapa en pedagogisk plats för skolelever och allmänheten
  • skapa en möjlig entré till Judarskogens naturreservat
  • skapa en trevlig parkmiljö för vistelse.

Över 40 nya träd planterades under projektet. Vid träden finns skyltar som beskriver arterna med tydliga instruktioner om vart den nyfikne kan läsa mer.

Under projektet gjordes också en rad åtgärder för att skapa en plats som är trevlig att vistas på. Entrén har blivit tydligare och nu är också Åkeshovs arboretum en naturlig ingång till Judarskogens naturreservat via en grusgång och en trappa. Promenadstråk skapades också som leder besökare på en rundvandring genom platsen. I arboretet har också fler bänkar placerats ut och en samlingsplats med vindskydd har byggts för att kunna hålla utbildningar eller annan undervisning.

Tidplan

Projektet startade under 2019 och färdigställdes 2021.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Åkeshov

Uppdaterad