• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

70 bostäder i Åkeshov

Åkeshov

Förslaget avser att ersätta ett kraftledningsstråk med cirka 70 nya bostäder och gör att marken kan nyttjas mer effektivt. En utredning ska göras om en utveckling kan stärka sambandet med omgivande stadsdelar.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Åkeshov 1:1 med flera. De föreslagna bostäderna, hyresrätter och bostadsrätter, ska ersätta ett nuvarande kraftledningsstråk som ska tas bort.

I Åkeshov är det enligt "Program för centrala Bromma" (från 2017) möjligt att pröva ny bebyggelse genom förtätning där utveckling ska ske med utgångspunkt i de lokala kvaliteterna.

Projektet väntas bidra till att uppfylla bostadsmålen, med ett tillskott av cirka 70 lägenheter varav eventuellt 6 lägenheter i gruppbostad enligt LSS, i ett kollektivtrafiknära läge.

Området

Området ligger uppe på en höjd mellan Åkeshov och Brommaplan i stadsdelen Bromma. Området är cirka 6 600 kvm stort. Bebyggelsen börjar strax norr om Snörmakarvägen och fortsätter ner till korsningen Bårdgränd/Knypplerskevägen.

Det är cirka 500 meter från Brommaplan där tunnelbana och buss finns, samt cirka 500 meter från Åkeshovs tunnelbanestation.

Markägarförhållanden

Fastigheterna Åkeshov 1:1 och Åkeshov 1:4 ägs av Stockholms stad.

Riksintresse för Bromma flygplats

Planområdet ligger i närheten av riksintresse för Bromma flygplats,vars verksamhet kan begränsa möjligheter för bebyggelsens höjd, och hänsyn behöver tas till buller som flygplatsverksamheten alstrar.

Tidsplan

  • Start-PM: godkändes i januari 2023
  • Samråd: preliminärt mars 2024
  • Granskning: preliminärt december 2024
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden: preliminärt maj 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Besqab och Maxera.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Kajsa Vogel
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 114

Milena Benselfelt
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 697

Centrala Bromma

Projekt i Åkeshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad