Flygfoto över hela förslaget. De tre nya huskropparna syns ovanifrån i mitten av bilden. Omkring visas befintlig bebyggelse
Flygvy över förslagets tre huskroppar.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

80 bostäder i Åkeshov

Åkeshov

Förslaget avser att ersätta ett kraftledningsstråk med cirka 80 nya bostäder och gör att marken kan nyttjas mer effektivt. Samråd pågår 16 april-27 maj 2024.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan i Åkeshov i Bromma. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Åkeshov 1:1 med flera. De föreslagna bostäderna, hyresrätter och bostadsrätter, ska ersätta ett nuvarande kraftledningsstråk som ska tas bort.

Planförslaget innehåller cirka 80 bostäder i flerbostadshus vid Snörmakarvägen och Knypplerskevägen. Bostäderna är tänkta i tre flerbostadshus i två delområden. Hälften av bostäderna planeras vara hyresrätter och hälften bostadsrätter.

I Åkeshov är det enligt "Program för centrala Bromma" (från 2017) möjligt att pröva ny bebyggelse genom förtätning där utveckling ska ske med utgångspunkt i de lokala kvaliteterna.

Projektet väntas bidra till att uppfylla bostadsmålen, med ett tillskott av cirka 80 lägenheter varav eventuellt 6 lägenheter i gruppbostad enligt LSS, i ett kollektivtrafiknära läge.

Området

Området ligger uppe på en höjd mellan Åkeshov och Brommaplan i stadsdelen Bromma. Området är cirka 6 600 kvm stort. Bebyggelsen börjar strax norr om Snörmakarvägen och fortsätter ner till korsningen Bårdgränd/Knypplerskevägen.

Det är cirka 500 meter från Brommaplan där tunnelbana och buss finns, samt cirka 500 meter från Åkeshovs tunnelbanestation.

Markägarförhållanden

Fastigheterna Åkeshov 1:1 och Åkeshov 1:4 ägs av Stockholms stad.

Riksintresse för Bromma flygplats

Planområdet ligger i närheten av riksintresse för Bromma flygplats,vars verksamhet kan begränsa möjligheter för bebyggelsens höjd, och hänsyn behöver tas till buller som flygplatsverksamheten alstrar.

Tidsplan

  • Start-PM, godkändes i januari 2023
  • Samråd, 16 april-27 maj 2024
  • Granskning, preliminärt december 2024
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden, preliminärt maj 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Besqab och Maxera.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Saba Carelli
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 350

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Centrala Bromma

Projekt i Åkeshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad