Innergård med grönska mellan flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Den överdäckade gården ger fria siktlinjer, grönska och uteplatser.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresrätter vid Åkeshovsvägen

Åkeshov

På en befintlig parkering vid Åkeshovsvägen vid kvarteret Örtuglandet i Åkeshov bygger Stockholmshem sex nya flerbostadshus. Totalt planeras 96 hyresrätter.

De nya husen byggs på Stockholmshems mark i kvarteret Örtuglandet 1, intill befintliga 60-talshus på Åkeshovsvägen. Det blir sex punkthus med totalt 96 hyreslägenheter på 2–4 rum och kök.

Mellan husen skapas en gård med växlighet, pergola och sittplatser och det blir en ny lekplats. Nuvarande parkering ersätts med underhusgarage för både de befintliga och nya bostadshusen.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsen, de befintliga husen i området och ska förstärka grönskan med nya innergårdar och promenadvägar.

Flygvy över området med parkering markerad i rött.
Översikt över parkeringen vid Örtuglandet 1 mot koloniområdet/Gustav III väg.

Planområdet

Planområdet är totalt cirka 0,51 hektar stort och ligger på en del av fastigheterna Örtuglandet 1, Örtuglandet 2 samt Åkeshov 1:1. Planområdet ligger i direkt anslutning till Åkeshovsvägen, en lokal genomfartsgata mellan Drottningholmsvägen och Västerled via Djupdalsgatan.

Bilder

Gångväg mellan flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Vy längs med infartsvägen mot sydväst/Åkeshovsvägen.
Vy mot flerbostadshus i korsning, människor i rörelse, illustration.
Vy från Åkeshovsvägen vid gatans utfart vid de nya bostadshusen.
Vy mot flerbostadshus, i förgrunden syns människor i rörelse och gröna ytor, illustration.
Tydliga siktlinjer har sparats mellan de nya husen och omgivningen.
Översikt över området och ny bebyggelse, illustration.
Situationsplanen visar byggnadernas anslutning till gata och gårdsrum samt omgivande bebyggelse.

Tidsplan

  • Samråd i juni–augusti 2016
  • Granskning i januari–februari 2017
  • Antagande i maj 2017
  • Laga kraft 9 november 2018
  • Byggstart april 2022
  • Husen beräknas stå klara för inflyttning under 2024 och 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet som skett.

Aktörer

Örtuglandet 1 ägs i sin helhet av AB Stockholmshem. Örtuglandet 2 ägs av Stockholms stad och är upplåtet med arrende till Åkeshovs koloniförening. Åkeshov 1:1 ägs av Stockholms stad.

Byggaktör är AB Stockholmshem.

Har du frågor?

Kontakta Stockholmshems kundtjänst via e-post och telefon.

E-post: epost@stockholmshem.se
Telefon: 08-508 390 00

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Oskar Bjelke
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 425

Projekt i Åkeshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad