dcsimg
Projekt Genomfört

Bandängen rustas upp

Högdalen

Bandängens lekplats och plaskdamm har utvecklats och rustats upp. Projektet är genomfört inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja och stärka stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Projektfakta

Bandängen utgör ett viktigt och centralt område i Högdalen och Bandhagen. Platsen är mycket välbesökt av bland annat barnfamiljer, inte minst sommartid då många kommer för att använda plaskdammen och besöka parklekens verksamhet. I delar av närområdet planeras ny bebyggelse och detta stärker behovet av en ny, modern och attraktiv plats med många funktioner.

Lekplatsen var tidigare, på grund av anläggningens ålder och antalet besökande, i behov av upprustning.

Nu har Stockholms stad upprustat lekplatsen med fler aktiviteter och anlagt en tillgänglig och tryggare plats med tema "upptäck naturen".

Lekplatsen har upprustats med naturlekplatser och ett nytt stort torn, ny gungkarusell, ny aktivitetsyta samt utrymme för klätterlek och kojor. Lekskulpturer har placerats ut i parken och en sportyta har byggs med möjlighet till isbana under vintern.

Områdets stora vackra tallar har bevarats.

Karta Bandängen lekplats

Tidplan

Upprustningen sker i etapper. Bandängens plaskdamm med toalett och upprustade betongskulpturer färdigställdes under 2018. Etapp två som innebär en upprustning av lekplatsen har blivit klar i mars 2020. Invigning planeras till senare i vår 2020.

Upprustningen är en satsning inom Grönare Stockholm

I Grönare Stockholm utvecklar vi stadens gröna värden, så som parker och naturområden. När staden växer och utvecklas behövs inte bara fler bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice utan även grönområden, parker och områden för rekreation. Nya gröna värden behöver skapas, befintliga parker och grönområden behöver underhållas och utvecklas.

Bilder

Kontakt

Trafikkontoret

Uppdaterad