Två lamellhus i fyra till sex våningar samt ett punkthus i tio våningar. Människor som promenerar och cyklar på intill liggande trottoar och gata. Illustration.
Möjlig utformning av kvarteret sett från Harpsundsvägen. Foto:Flor Arkitektur/Råformat, 2020
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Nya bostäder längs Harpsundsvägen

Högdalen

Längs Harpsundsvägen inom fastigheten Arkivfotot 2 i Högdalen planeras två lamellhus i fyra till sex våningar samt ett punkthus i tio våningar med totalt cirka 140 bostäder.

På platsen föreslås flerbostadshus i fyra till sex respektive tio våningar med totalt cirka 140 bostäder. Bostäderna planeras bli hyresrätter. Lokal föreslås i tiovåningshusets bottenvåning. Ny bebyggelse ska ha entréer vända mot gatan för att öka tryggheten för förbipasserande och boende. Planområdet ligger cirka 250 meter från tunnelbanan och Högdalens centrum. 

Exploateringsnämnden beslutade den 15 november 2018 om markanvisning till BoTrygg Arkivfotot 2 AB.

Förstärka Högdalens centrum

Genom att etablera bostäder på platsen förstärks Högdalens centrum som tyngdpunkt i Söderort samtidigt som förutsättningar skapas för ett tryggare och mer befolkat stadsrum längs tunnelbanespåret och Harpsundsvägen.

Tidplan

 • Start-PM september 2019
 • Samråd 6 oktober–17 november 2020
 • Granskning 27 oktober–23 november 2021
 • Antagande 19 oktober 2023
 • Antagandebeslutet upphävt av Länsstyrelsen 8 december 2023
 • Ny granskning kvartal 2–3 2024
 • Nytt antagandebeslut kvartal 4 2024

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Botrygg AB. Fastigheten ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Monika Stenberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 239

Philip Feng
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 673

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad