Vy över gräsmatta, gångvägar och träd, i bakgrunden skymtar ny bebyggelse, fotomontage.
Perspektivbild från Bandängen. Fotomontage: Bergkrantz Arkitekter AB.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Hyresbostäder i Högdalen centrum

Högdalen

Hyresrätter vid Rangstaplan i Högdalen centrum. Projektet kommer beröra delar av fastigheten Örby 4:1.

Förslaget innehåller 365 bostäder i två höga byggnader med tillhörande lägre länkade byggnader. Planens huvudsakliga syfte är att utveckla Högdalens centrum genom att i enlighet med översiktsplanen komplettera området med bostäder, lokaler för centrumändamål samt ett nytt torg. Planen möjliggör ett grönt torg då markparkeringen ersätts av ett garage.

Attraktiv tyngdpunkt

I översiktsplanen redovisas Högdalen som ett stadsutvecklingsområde där omfattande komplettering föreslås av såväl bostäder, service och verksamheter som gator, parker, kultur och idrottsytor. Särskilt markparkeringar nära centrum lyfts fram som platser där stora stadsutvecklingsmöjligheter finns.

Bilder

Flygvy över området med ny bebyggelse, fotomontage.
Flygvy över förslaget. Vy från Bandängen. Fotomontage: Bergkrantz Arkitekter AB.
Flygvy över området med ny bebyggelse, fotomontage.
Flygvy över förslaget. Vy från Högdalen. Fotomontage: Bergkrantz Arkitekter AB.

Tidsplan

  • Start-PM kvartal 1 2014
  • Plansamråd genomfördes den 24 mars–4 maj 2020
  • Granskning preliminärt kvartal 4 2024
  • Antagande preliminärt kvartal 2 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Byggaktör är Åke Sundvall Projekt AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Maria Borup
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 353

Johan Skutin
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 673

Projekt i Högdalen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad