Ny byggnad vid Akalla centrum. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Projekt Planerat

Bostäder i Akalla centrum

Akalla

Förslaget innebär att den befintliga envåningsbyggnaden i Akalla centrum rivs och ersätts av ett nytt kvarter. Under den nya bebyggelsen planeras för ett garage. Sammanlagt ingår cirka 150 bostäder. I förslaget ingår också lokaler för verksamheter och handel.

Projektfakta

Den befintliga butiksbyggnaden inklusive garage föreslås rivas och ersättas med ett flerbostadshus i sex våningar och garage i en våning under mark. Byggnadens markplan föreslås innehålla centrumverksamhet. Mot söder planeras för en bostadsgård som ligger upphöjd från gatan. Förslaget möjliggör för handelslokaler för till exempel saluhall eller livsmedelsbutik omfattande cirka 1200 kvadratmeter. Lokalen är tänkt att nås från torget, Sibeliusgången och mot Mariehamnsgatan.

Förbättra kvarterets möte med allmänna ytor

Den övergripande utgångspunkten är att använda marken mer effektivt och att förbättra kvarterets möte med allmänna ytor i samtliga väderstreck. Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsättningar främst med avseende på omgivande struktur, utformning, kulturmiljö och fastighetens strategiska läge invid Akallas bussterminal och tunnelbanestation.

Akallas karaktär ska vara en tydlig utgångspunkt i utformning och gestaltning samtidigt som kvarteret ska minska otrygga ytor kring torget och omkringliggande områdena. Det är viktigt att bottenvåningarna utformas så de bidrar till gaturummet genom att skapa en entré mot Akalla torg eller Sibeliusgången. I projektet föreslås även att hårdgjorda ytor lämnar plats för fler träd och buskar. Samtidigt utreder Trafikkontoret nu också en möjlig upprustning av Akalla torg.

Projektet ska värna framtida möjligheter att skapa en koppling mellan Mariehamnsgatan, Sveaborgsgatan och Helsingforsgatan. Dessutom ska projektet ta hänsyn till möjligheten att utveckla Akalla bussterminal.

Stärka de sociala värdena

Projektet kommer att arbeta med bland annat följande målsättningar för att stärka de sociala värdena i området:

  • Tryggare och trivsammare torg.
  • Fler boende i området som ger ett bättre underlag för service och en levande stad.
  • Behålla och utveckla service i området.
  • Skapa förutsättningar för trafiksäkra miljöer där människor vill röra sig.

Tillgängligheten för oskyddade trafikanter bedöms förbättras genom förslaget och ytor för allmän parkering väntas minska. I övrigt väntas inga markanta förändringar ske för trafik och mobilitet.

Gator och trafik

Förslaget för allmän plats har tagits fram med utgångspunkten att öka tryggheten och tillgängligheten för gående och cyklister – och med en liknande trafiksituation som dagens för övriga fordon.

Parkering

Bilparkering för boende föreslås i garage. Med nuvarande lägenhetsfördelning planerar byggaktören cirka 67 parkeringsplatser för bil, varav cirka åtta platser är parkering för handel i markplan.

Kollektivtrafik

Området har mycket goda kollektivtrafikförbindelser eftersom Akallas tunnelbaneentré ligger nära den planerad byggnaden. Idag är Akalla slutstation för blå linje av tunnelbanan men en förlängning av tunnelbanan håller nu på att byggas till Barkarby. Söder om planområdet ligger Mariehamnsgatan som trafikeras av kollektivtrafik. En bussterminal finns under torget som även den utreds för en upprustning. Bussterminalen trafikeras med flera busslinjer bland annat mot Spånga och Järfälla.

Läs mer om nya tunnelbanan här.

Bakgrund

Planområdet ligger mot torget vid Akallas nordvästra tunnelbaneuppgång och består av en envåningsbyggnad med affärslokaler. Fastigheten Mariehamn 1 är cirka 3700 kvadratmeter och hela planområdet är cirka 5000 kvadratmeter. Stadsplanerna för området föreskriver affärsverksamhet, garage och parkering, gata, torg och trafikanläggning.

Fastigheten Mariehamn 1 ägs av staden med SBB som tomträttshavare. I planområdet ingår även del av fastigheten Akalla 4:1 som ägs av staden. Inom Mariehamn 1 finns idag en dagligvaruhandel, ICA, tre mindre lokaler, garage samt en parkeringsplats.

Övergripande mål

Stadens översiktsplan pekar ut huvudinriktningen för stadsutvecklingen de kommande 25 åren. I den är området utpekat som stadsutvecklingsområde – komplettering. Det innebär att området bedöms ha stora stadsutvecklingsmöjligheter. I översiktsplanens kapitel om lokala utvecklingsmöjligheter står följande:

”Husby och Akalla har möjligheter och behov till stadsutveckling, främst med kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur. Bland annat genom sitt läge med närhet till Kista och Järvafältet och förbättrad tillgänglighet genom nya tunnelbanan och dess sträckning till Barkarby och bygget av Förbifart Stockholm. I samband med en förtätning med bostäder och arbetsplatser är det centralt att även de lokala centrumen utvecklas och ges möjlighet till bättre serviceunderlag. Det skapar samtidigt en större trygghet för människorna i området.”

Planområdet omfattar del av fastigheten Akalla 4:1 som ägs av Stockholms stad, Mariehamn 1 med SBB som privat tomträttshavare och del av Mariehamn 2 som ägs av Stockholms stad med stadens bolag som tomträttshavare.

I områdets närhet, utmed Finlandsgatan planeras för ytterligare cirka 1780 bostäder. Läs mer om projektet här.

Tidplan

Projektets preliminära tidplan är:

  • Start-PM 23 april 2020
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 13 december 2022–7februari 2023
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: oktober 2023
  • Antagande juni 2024
  • Byggstart 2025
  • Inflyttning 2026-2027

Byggaktör: SBB

Bildgalleri

Bostäder i Akalla centrum
Illustration av nya bostäder i Akalla centrum sett från Mariehamnsgatan. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Bostäder i Akalla centrum.
Illustration av nya bostäder i Akalla centrum sett från torget. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Bostäder i Akalla centrum.
Översiktsbild av nya bostäder i Akalla centrum. Illustration: Brunnberg & Forshed.
Bostäder i Akalla, Mariehamn
Översiktsbild och ungefärlig utbredning av området.

Kontakt

Monika Stenberg

planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Johanna Andersson

Projektledare

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad