Bostäder i Akalla, Mariehamn
Översiktsbild och ungefärlig utbredning av området.
Projekt Planerat

Bostäder i Akalla centrum

Förslaget innebär att cirka 150 bostäder skapas på platsen för fastigheten Mariehamn 1 och del av Akalla 4:1. I förslaget ingår även lokaler för centrumverksamhet. På platsen finns idag en envåningsbyggnad med affärslokaler.

Projektfakta

Förslaget syftar till att pröva möjligheten att skapa bostäder och lokaler för centrumverksamhet. Utbyggnadsförslaget omfattar hela Mariehamn 1 samt del av Akalla 4:1. och bedöms kunna inrymma cirka 150 lägenheter och lokaler. Lägenheterna kan upplåtas antingen med bostadsrätt eller också hyresrätt. Det kollektivtrafiknära läget i kombination med att platsen har ett centralt läge i Akalla gör att den bedöms som lämplig för exploatering.

Förslaget bygger på att den befintliga envåningsbyggnadens rivs och tillsammans med parkeringen ersätts av ett nytt kvarter. Under den nya bebyggelsen planeras för ett garage. Den övergripande utgångspunkten är att använda marken mer effektivt och att förbättra kvarterets möte med allmän platsmark i samtliga väderstreck.

Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsättningar främst med avseende på omgivande struktur, skala, kulturmiljö och fastighetens strategiska läge invid Akallas bussterminal och tunnelbanestation. Akallas karaktär ska vara en tydlig utgångspunkt i utformning och gestaltning samtidigt som kvarteret ska minska otrygga ytor kring torget med omnejd.

Projektet ska värna framtida möjligheter att skapa en koppling mellan Mariehamnsgatan, Sveaborgsgatan och Helsingforsgatan. Dessutom ska projektet ta hänsyn till möjligheten att utveckla Akalla bussterminal.

Projektet kommer att arbeta med bland annat följande målsättningar för att stärka de sociala värdena i området:

  • Tryggare och trivsammare torg.
  • Fler boende i området som ger ett bättre underlag för service och en levande stad.
  • Behålla och utveckla service i området.
  • Skapa förutsättningar för trafiksäkra miljöer där människor vill röra sig.

Tillgängligheten för oskyddade trafikanter bedöms förbättras genom förslaget och ytor för allmän parkering väntas minska. I övrigt väntas inga markanta förändringar ske för trafik och mobilitet.

Bakgrund

Planområdet ligger mot torget vid Akallas nordvästra tunnelbaneuppgång och består av en envåningsbyggnad med affärslokaler. Fastigheten Mariehamn 1 är cirka 3700 kvadratmeter och hela planområdet är cirka 5000 kvadratmeter. Stadsplanerna för området föreskriver affärsverksamhet, garage och parkering för Mariehamn 1 samt gata, torg och trafikanläggning för Akalla 4:1.

Fastigheten Mariehamn 1 ägs av staden med SSM fastigheter AB genom dotterbolaget Akalla Centrumfastigheter AB som tomträttshavare. I planområdet ingår även del av fastigheten Akalla 4:1 som ägs av staden. Inom Mariehamn 1 finns idag en dagligvaruhandel, ICA, tre mindre lokaler, garage samt en parkeringsplats.

Övergripande mål

Stadsbyggnadskontoret bedömer att projektet kommer att bidra till att uppfylla översiktsplanens fyra mål för stadsbyggandet; en växande stad, en sammanhängande stad, god offentlig miljö samt en klimatsmart och tålig stad. I översiktsplanen är området utpekat som stadsutvecklingsområde – komplettering. Det innebär att området bedöms ha stora stadsutvecklingsmöjligheter. I översiktsplanens kapitel om lokala utvecklingsmöjligheter står följande:

”Husby och Akalla har möjligheter och behov till stadsutveckling, främst med kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur. Detta genom sitt läge med närhet till Kista och Järvafältet samt förbättrad tillgänglighet genom tunnelbanan och dess nya sträckning till Barkarby samt Förbifart Stockholm. I samband med en förtätning med bostäder och arbetsplatser är det centralt att även de lokala centrumen utvecklas och ges möjlighet till bättre serviceunderlag. Det skapar samtidigt en större trygghet för människorna i området.”

Tidplan

Projektets preliminära tidplan är:

  • Start-PM 23 april 2020
  • Samråd preliminärt i november 2022
  • Granskning oktober 2023
  • Antagande juni 2024
  • Byggstart 2025
  • Inflyttning 2026-2027

Byggaktör: SSM Fastigheter AB

Kontakt

Yasaman Ghanavi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Johanna Andersson

Projektledare

Hendrik Bergstén

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad