Visionsbild över området men inmonterade hus.
Projekt Pågående

Lägenheter längs Grimstagatan

Grimsta

Planen har vunnit laga kraft och gör det möjligt att bygga 68 nya bostadsrätter mellan Bergslagsvägen och Grimstagatan, i ett hus med fem till sex våningar. Garage i souterrängvåning löper under huset.

Bilder

Den nyaljusa tegelbyggnaden syns i förgrunden.
Perspektivbild över bebyggelseförslaget från nordväst. Bildillustration: Fojab.
Nya huset sett från gatan. Huset har ljust tegel och grönaktiga balkonger.
Perspektivbild från sydöst på bebyggelseförslaget. Befintlig lamell till vänster. Illustration: Fojab.
kartbild över stadsdelen med det tänkta planområdet inringat med rött.
Ungefärligt planområde markerat med rött.

Projektfakta

Bostäder utmed Grimstagatan

Planen gör det möjligt att bygga 68 nya lägenheter mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Området som berörs ligger i gränsandet mellan Vällingby och Grimsta och består idag av en sluttande gräsyta.

Här byggs ett hus i fem till sex våningar med sammanlagt 68 bostadsrättslägenheter. Garage i souterrängvåning löper under huset.

Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Så lyder en av strategierna för stadens utveckling. Översiktsplanen anger "tät stadsbebyggelse" för Grimsta och nedanstående vägledningar stämmer väl för projektet: 

  • Tillvarata möjligheter att skapa ett rikt utbud av levande och trygga offentliga miljöer i alla områden.
  • Planera för kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen.
  • Prioritera förändringar som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
  • Planera för ett variationsrikt utbud av bostäder som attraherar många stockholmare. 

Tidplan

  • Vann laga kraft 27 april 2022.
  • Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 18 oktober 2021.
  • Samråd hölls 19 juni 2018 – 4 september 2018.

Byggaktör

AB Borätt.
AB Borätt webbplats

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad