Projekt Planerat

Lägenheter längs Grimstagatan

Grimsta

Förslaget gör det möjligt att bygga 68 nya bostadsrätter mellan Bergslagsvägen och Grimstagatan. Planen som berör fastigheten Grimsta 1:2 har vunnit laga kraft.

Bilder

Den nyaljusa tegelbyggnaden syns i förgrunden.
Perspektivbild över bebyggelseförslaget från nordväst. Bildillustration: Fojab.
Nya huset sett från gatan. Huset har ljust tegel och grönaktiga balkonger.
Perspektivbild från sydöst på bebyggelseförslaget. Befintlig lamell till vänster. Illustration: Fojab.
kartbild över stadsdelen med det tänkta planområdet inringat med rött.
Ungefärligt planområde markerat med rött.

Projektfakta

Bostäder utmed Grimstagatan

Förslaget gör det möjligt att bygga 68 nya lägenheter mellan Grimstagatan och Bergslagsvägen. Området som berörs ligger i gränsandet mellan Vällingby och Grimsta och består idag av en sluttande gräsyta.

I planen föreslås ett hus i fem till sex våningar med sammanlagt 68 bostadsrättslägenheter. Garage i souterrängvåning löper under huset.

Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Så lyder en av strategierna för stadens utveckling. Översiktsplanen anger "tät stadsbebyggelse" för Grimsta och nedanstående vägledningar stämmer väl för projektet: 

  • Tillvarata möjligheter att skapa ett rikt utbud av levande och trygga offentliga miljöer i alla områden.
  • Planera för kompletteringsbebyggelse i goda kollektivtrafiklägen.
  • Prioritera förändringar som innebär att marken utnyttjas så effektivt som möjligt.
  • Planera för ett variationsrikt utbud av bostäder som attraherar många stockholmare. 

Tidplan

  • Start-PM: 17 september 2017
  • Samråd 19 juni 2018 – 4 september 2018
  • Granskning pågick 11 september – 9 oktober 2019
  • Detaljplanen godkännandes i Stadsbyggnadsnämnden 28 november 2019
  • Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 18 oktober 2021.

Byggaktör

AB Borätt.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anton Nylander

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Margaretha Larsson Almqvist

Projektledare, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad