Flygvy över två radhus och parhus som ligger intill varandra. Träd, grönska och andra byggnader runt husen. Illustration
Flygvy över planområdet från sydväst (Ateljé Nord).
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny bebyggelse vid Bromma Kyrkväg

Bromma kyrka

En ny småskalig bebyggelse planeras inom fastigheterna Lillskogen 45 och 46 vid Bromma Kyrkväg i Bromma Kyrka. Planen har fått laga kraft.

Planen är att möjliggöra en småskalig bostadsbebyggelse i Bromma Kyrka. Inom planområdet föreslås två villor ersättas med radhus och parhus. Radhus finns i mindre omfattning i stadsdelen idag och förslaget bedöms därför bli en värdeskapande komplettering till befintligt bostadsbestånd.

Planområdet gränsar i öster till skogbevuxen naturmark, i norr till Lillskogsgränd, i söder till Bromma Kyrkväg och i väster till bostadstomter. Den nya bebyggelsen ska ta hänsyn till befintlig bebyggelsekaraktär i området.

Totalt beräknas cirka 10 bostäder rymmas inom planområdet. Dessutom planeras ett allmänt gångstråk från Bromma Kyrkväg till skogen i öster. En sådan koppling saknas idag.

Bilder

Radhuslänga i två olika höjder. Innergårde med lekande barn och vuxna i rörelse. Illustration
Vy över innergård (Ateljé Nord)
Radhus och parhus som inhägnar en liten bakgård med växthus. Barn och vuxna i rörelse på gården. Illustration
Vy mot gårdssida mot skog i öster (Ateljé Nord).

Tidsplan

  • Planen har fått laga kraft den 24 november 2023
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden: 15 december 2022
  • Granskning: 14 september–18 oktober 2022
  • Samråd: 26 januari–8 mars 2021
  • Start-PM: april 2020

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Ekonomiska föreningen Bromma Kyrkby.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad