Projekt Planerat

Breddning av cykelbanan längs Riddarholmskanalen

Gamla stan

Riddarholmskajen är kopplingen mellan Slussen och Tegelbacken och utgör ett av regionens viktigaste cykelstråk. Upp emot 15 000 cyklister passerar sträckan dagligen. För att kunna vara ett säkert och framkomligt cykelstråk behöver kajen breddas. Riddarholmskajen planeras att breddas under andra hälften av 2021 med färdigställande under 2022 eller början av 2023.

Projektfakta

Bättre framkomlighet och säkerhet för dig som cyklar

Stockholms placering på öar begränsar människors resor mellan de norra och södra delarna av staden och regionen till ett fåtal broar. Resor med cykel mellan norr och söder koncentreras vid Slussen där trafiken delar sig i två mycket viktiga stråk, ett mot Tegelbacken och ett mot Kungsträdgården.

Längs pendlingsstråket mot Tegelbacken, färdas upp emot 15 000 cyklister dagligen men trafikmiljön för människor som cyklar har stora brister, framförallt utrymmesmässigt. Dagens lösning upplevs som otrygg och är olycksdrabbad samtidigt som det är svårt att cykla om varandra.

De här åtgärderna planeras för att skapa ett framkomligare och säkrare cykelstråk:

  • Riddarholmskanalen breddas längst kajens låga del söder om Riddarhuset. Breddningen föreslås ske genom att en konsol anläggs på befintlig kaj.
  • Vid Munkbron mellan Riddarholmskanalen och Gamla Stans tunnelbanestation kan breddning av cykelbanan ske genom att antalet körfält i södergående riktning minskas från två till ett körfält en kortare sträcka.
  • Vid Riddarhuset föreslås en breddning av cykelstråket och en förbättring av dagens snäva kurvor. Det sker genom en ombyggnad av befintlig parkering.

Framkomlighet under byggtiden

Framkomligheten för cyklister, kollektivtrafik och motortrafik kommer variera under byggtiden. Målsättningen är att det ska vara öppet för alla trafikslag men framkomligheten kommer vara påverkad under byggnationen. I och med Slussens ombyggnad kommer ett spårviddshinder att tillfälligt sättas upp för motorfordonstrafiken mot Munkbron. Det leder till att genomfartstrafiken för personbilar kommer att försvinna vilket kommer att underlätta omledningen av resterande trafik förbi projektet.

Preliminär byggstart 2021

Byggstart är planerad under andra hälften av 2021 med färdigställande under 2022 eller början av 2023.

Planering och genomförande

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad