• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontor och handel i Gamla stan

Gamla stan

Syftet med planen är att ändra den befintliga användningen av Argus 8 från allmänt ändamål till kontor och handel med konferens.

Genom att möjliggöra kontor och handel på Argus 8 skapas möjligheter för företag att etablera sig i en historisk miljö, vilket kan stimulera näringslivet i området. 

Syftet är också att byggnadens kulturhistoriska värden ska bevaras och stärkas. I planarbetet ska man studera om byggnaden ska förses med planbestämmelser såsom skydds- och varsamhetsbestämmelser. Det ska inte göras några förändringar i byggnadernas volymer eller gestaltning.

Tidsplan

  • Start-PM november 2023
  • Samråd juni 2024
  • Granskning november 2024
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden mars 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheten ägs av Vasakronan Fastigheter AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Zsolt Juhász
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 418

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad