Projekt Planerat

Breddning av cykelbanan längs Riddarholmskanalen

Gamla stan

Cykelbanan mellan Slussen och Tegelbacken och utgör ett av regionens viktigaste cykelstråk. Uppemot 15 000 cyklister passerar sträckan dagligen. Framkomligheten är begränsad och för att vara ett säkert och framkomligt cykelstråk behöver delar av cykelbanan breddas.

Projektfakta

Bättre framkomlighet och säkerhet för dig som cyklar

Stockholms placering på öar begränsar människors resor mellan de norra och södra delarna av staden och regionen till ett fåtal broar. Resor med cykel mellan norr och söder koncentreras vid Slussen där trafiken norr om Slussen delar sig i två mycket viktiga stråk, ett mot Tegelbacken och ett mot Kungsträdgården.

Längs pendlingsstråket mot Tegelbacken färdas uppemot 15 000 cyklister dagligen men trafikmiljön har stora brister, framförallt utrymmesmässigt mellan Munkbron till Vasabron. Cykelbanan upplevs som otrygg och är olycksdrabbad samtidigt som det är svårt att cykla om varandra.

En ny gång- och cykelbro kommer att byggas mellan Slussen och Munkbron. Den är planerad att tas i drift 2025 och då förväntas cykeltrafiken öka ännu mer. För att skapa ett mer framkomligt och säkert cykelstråk behöver staden därför bredda cykelbanan längs med Riddarholmskanalen.

Åtgärder

  • Vid Munkbron mellan Riddarholmskanalen och Gamla stans tunnelbanestation breddas cykelbanan genom göra ett av två södergående bilkörfält till cykelbana.
  • Riddarholmskanalen breddas längs kajens låga del söder om Riddarhuset. Breddningen sker genom att en konsol anläggs på befintlig kaj.
  • Längs Riddarhuset mot kanalen tas gångstråket bort och ger mer plats för cykel. Sträckan används mycket lite av gående idag. Den snäva kurvan i riktning mot Vasabron breddas och rundas av.

Framkomlighet under byggtiden

Framkomligheten för cyklister, kollektivtrafik och motortrafik kommer variera under byggtiden. Målsättningen är att det ska vara öppet för alla trafikslag men framkomligheten kommer vara påverkad under byggnationen. I och med Slussens ombyggnad finns ingen genomfartstrafik för personbilar vilket kommer att underlätta omledningen av resterande trafik förbi projektet.

Tidplan

  • Detaljprojekteringen utförs 2022–2023.
  • Upphandling av entreprenör sker 2023–2024.
  • Byggstart sker under 2024.
  • Planerat färdigställande är under 2025.

Planering och genomförande

Projektet planeras och genomförs av Stockholms stad.

Kontakt

Trafikkontoret

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Cykla och gå i Stockholms stad

Uppdaterad