Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Projekt Pågående

Datahall vid Flatenvägen

Flaten

Detaljplan för att bygga en datahall på den östra delen av fastigheten Solvärmen 1. Datahallens överskottsvärme återvinns till fjärrvärmenätet.

Bilder

Föreslagen byggnad för datahall, med kontorsdel till vänster i bild, och trädplantering utmed Flatenvägen. Sett från Flatenvägen österut.
Föreslagen byggnad för datahall och trädplantering utmed Flatenvägen. Sett från Flatenvägen österut. Bild: Sweco Architects AB
Belysningsverkan på kvällen mot Tyresövägen.
Belysningsverkan på kvällen mot Tyresövägen. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB
Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Bild: Sweco Architects AB

Projektfakta

Datahall och logistik

Plan för att bygga en datahall på del av fastigheten Solvärmen 1. Planen möjliggör även lager- och logistikverksamheter med begränsad påverkan på omgivningen.

Överskottsvärmen från datahallen ska kunna bidra till stadens uppvärmning och är en viktig del i Stockholms ambition om att bli en fossilfri stad till 2040.

Det föreslagna planområdet är beläget mellan Flatenvägen och Tyresövägen i stadsdelen Flaten. Planområdet är i dagsläget obebyggt. I anslutning till planområdet, inom den västra delen av fastigheten Solvärmen 1, ligger Skarpnäcks värmeverk.

Tidplan

  • Samråd 9 maj –13 juni 2017.
  • Granskning 22 november – 20 december 2017.
  • Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 28 november, 2019.
  • Laga kraft 8 maj 2020. Lst beteckning: 404-57290-2019.

    • Mark- och miljödomstolen avvisar Föreningen Rädda Ältasjöns yrkande om att domstolen ska ålägga Stockholm Exergi att kontakta länsstyrelsen i syfte att utreda om sprängning, anläggning och drift av datorhallen kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet.

    • Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt.

Byggaktör

Stockholm Exergi AB. 

Vill du veta mer?

Planen har vunnit laga kraft och planarbetet är avslutat. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och följa planeringsarbetet.
Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad