Illustration över Stockholms stads siluett.
Projekt Planerat

Delning av fastigheter för att skapa fler bostäder

Herrängen

Nytt planförslag för Kantaten 1, 2 och 13. Planförslaget innebär att dagens tre fastigheter istället blir till fyra fastigheter. På respektive fastighet får man uppföra ett en- eller två familjshus.

Projektfakta

Tre fastigheter blir till fyra fastigheter

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningar som finns inom planområdet upphävs. Det nya planförslaget innebär att dagens tre fastigheter istället ska bli fyra fastigheter. 

De fyra nya fastigheterna beräknas få en areal på cirka 614 till 942 kvadratmeter. På dessa fastigheter kan fyra nya en- eller tvåfamiljshus i två våningar uppföras enligt gällande bestämmelserna i detaljplanen.

För att kunna skapa den nya fastigheten och bygga nya bostäder krävs rivningslov och rivning av befintliga bostadshus.

Området

Fastigheterna Kantaten 1, 2 och 13 ligger i stadsdelen Herrängen och de omfattar cirka 3 073 kvadratmeter.

Preliminär tidsplan

  • Start-PM november 2022
  • Samråd mars 2023
  • Granskning juni 2023
  • Antagande SBN september 2023

Markägarförhållande

Fastigheterna är privatägda.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad