Träbyggnader med glasutbyggnad. Stolar och bord där folk sitter och pratar och fikar. Omgivande träd, gräsmattor och planteringar. Person som cyklar. Illustration.
Vy från korsningen mellan Enskede Gårdsväg och Bägerstavägen. (HMXW arkitekter)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Orangeri och bageri i Enskede

Enskede gård

I Enskede ska en utveckling av bageriverksamhet nära Enskede ridskola ske och kulturhistoriska värden har fått större skydd. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1. Planen har fått laga kraft.

Pågående arbeten

I juni startar Stockholms stad arbeten på platsen. Staden ska bygga en skyfallsyta och förbereda inför byggnation hos bageriet.

Staden anlägger en torrdamm som vid större regnmängder kan fyllas och på så sätt minska konsekvenser i området.

Arbetsområdet kommer att stängslas in och arbetet startar med slyröjning och fällning av träd. 

Det mest intensiva arbetet planeras ske i juli. Hela arbetet beräknas vara klart till månadsskiftet augusti/september 2024. 

Arbetet utförs av JVAB. Generella arbetstider är vardagar 7-19.

Den nya detaljplanen möjliggör utveckling av Enskedeparkens bageri med utökad byggrätt, bekräftar pågående verksamhet i plan och skyddar kulturhistoriska värden samt innebär att en skyfallsyta byggs.

En ny byggnad för bageri och servering som delvis utformas som orangeri, en ny förrådsbyggnad och en ny byggnad för avfallshantering ska byggas. Marken höjs upp i svackan för att skapa en gårdsbildning med nya träd och planteringar för servering. Kulturhistoriska värden för befintlig äldre stuga, före detta trädgårdsmästarbostaden, skyddas och den har fått rivningsförbud. I planen skyddas några stora träd mot fällning.

Plandata

Planområdet ligger i sydvästra kanten av Enskedeparken och berör del av fastigheten Enskede Gård 1:1. Idag används byggnader och stor del av marken inom området för bageri - och caféverksamhet. Planområdet gränsar i norr till Bägerstavägen och i söder till Enskede ridskola och Enskede Gårdsväg.

Markanvisning

Exploateringsnämnden beslutade 2019-02-14 att stadsbyggnadsnämnden skulle upprätta detaljplan för bageriverksamhet inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1.

Tidsplan (preliminär)

  • Planen har fått laga kraft den 1 november 2023
  • Granskning, 17 maj–13 juni 2023
  • Samråd, 29 juni–31 augusti 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Planen är antagen. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blev antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastighetskontoret förvaltar byggnaderna inom planområdet.

Fråga om projektet

* Obligatorisk uppgift

Skicka in din fråga via formuläret. Du kan också ringa stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Enskede gård

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad