Träbyggnader med glasutbyggnad. Stolar och bord där folk sitter och pratar och fikar. Omgivande träd, gräsmattor och planteringar. Person som cyklar. Illustration.
Vy från korsningen mellan Enskede Gårdsväg och Bägerstavägen. (HMXW arkitekter)
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Orangeri och bageri i Enskede

Enskede gård

I Enskede planerar staden att möjliggöra utveckling av bageriverksamhet nära Enskede ridskola samt skydda kulturhistoriska värden. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1. Planen har fått laga kraft.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av Enskedeparkens bageri med utökad byggrätt, bekräfta pågående verksamhet i plan, skydda kulturhistoriska värden samt säkerställa en skyfallsyta.

Planen möjliggör en ny byggnad för bageri och servering som delvis utformas som orangeri, en ny förrådsbyggnad och en ny byggnad för avfallshantering. Marken föreslås höjas upp i svackan för att skapa en gårdsbildning med nya träd och planteringar för servering. Kulturhistoriska värden för befintlig äldre stuga, före detta trädgårdsmästarbostaden, skyddas och den får rivningsförbud. I planen skyddas några stora träd mot fällning.

Plandata

Planområdet ligger i sydvästra kanten av Enskedeparken och berör del av fastigheten Enskede Gård 1:1. Idag används byggnader och stor del av marken inom området för bageri - och caféverksamhet. Planområdet gränsar i norr till Bägerstavägen och i söder till Enskede ridskola och Enskede Gårdsväg.

Markanvisning

Exploateringsnämnden beslutade 2019-02-14 att stadsbyggnadsnämnden skulle upprätta detaljplan för bageriverksamhet inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1.

Tidsplan (preliminär)

  • Planen har fått laga kraft den 1 november 2023
  • Granskning, 17 maj–13 juni 2023
  • Samråd, 29 juni–31 augusti 2021

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Fastighetskontoret förvaltar byggnaderna inom planområdet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller ring stadsbyggnadsexpeditionen. Telefon 08-508 27 500.

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Enskede gård

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad