• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Sockenplan

Enskede gård

Vid Sockenplan vill staden göra det möjligt att bygga cirka 90 nya bostäder. Syftet är att utveckla och stärka Sockenplan som ett lokalt centrum. Fastighet som berörs är Enskede gård 1:1.

Staden vill ta fram ett förslag till ny detaljplan vid Sockenplan. Syftet är att göra det möjligt att bygga cirka 90 bostäder med lokaler för i bottenvåningarna. Detaljplanen ska bidra till att vidareutveckla och stärka Sockenplan som ett lokalt centrum med fler bostäder, mer tillgänglig service och utvecklade torgytor.

Planområdet omfattar det norra och södra torget vid Sockenplan och parkeringsplatsen väster om norra torget.

Planområdets läge och omfattning

Sockenplan ligger i mötespunkten mellan Sockenvägen och Enskedevägen och cirka 500 meter sydväst om stadsutvecklingsområdet Slakthusområdet.

Planområdet är en del fastigheten Enskede Gård 1:1 och ägs av Stockholms stad.

Tidsplan

  • Start-PM, maj 2021
  • Kompletterande Start-PM, maj 2022
  • Samråd, preliminärt kvartal 1 2024
  • Granskning, preliminärt kvartal 4 2024
  • Antagande, preliminärt kvartal 2 2025
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Sveafastigheter Bostad AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Nina Mjaaland
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 212

Christopher Pleym
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 506

Anna Ingels
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 641

Projekt i Enskede gård

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad