• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Gamla Tyresövägen

Enskededalen

Stockholms stad ska ta fram ett förslag på cirka 50 seniorbostäder och 40 bostäder vid Gamla Tyresövägen i Enskededalen.

Förslaget syftar till att möjliggöra cirka 50 hyresrätter för seniorer i fyra flerbostadshus som skulle kunna vara upp till fyra våningar. Tre av husen föreslås placeras längs Gamla Tyresövägen och den fjärde föreslås inom fastighetens nordvästra del. I en av bottenvåningarna planeras ett aktivitetscenter för boende.

I planområdets sydvästra del finns en elnätstation som behöver flyttas till förmån för den nya bebyggelsen.

Planområdet

Snedbild över planområdet som visar den föreslagna nya bebyggelsen och vårdbyggnaden som föreslås omvandlas. Planområdet är ungefärligt utmarkerat.

Cirka 40 bostäder planeras i befintlig byggnad

Inom planområdet finns äldreboendet Hemmet för gamla som omfattar vård- och omsorgsboende i två byggnader. Ena byggnaden är från 1960-talet och den andra byggnaden uppfördes 1895.

Den äldre byggnaden bedöms inte längre uppnå dagens verksamhetskrav för vård- och omsorgsboende. Byggaktören, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, vill därför ändra användning till bostäder. I en tidig bedömning uppskattas cirka 40–70 bostäder kunna inrymmas i byggnaden.

Sedan 2019 används den äldre byggnaden som genomgångsbostad för anvisade nyanlända.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i september 2022.
  • Samråd planeras i kvartal 3, 2024.
  • Granskning planeras i kvartal 2, 2025.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras i kvartal 3, 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Micasa är byggaktör och tomträttshavare.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Adam Hörnedal
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 451

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad