• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Kortare resväg och bredare cykelbana på Bussens väg

Enskedefältet

Bussens väg i Enskede kommer att breddas och dubbelriktas för att snabba upp kollektivtrafiken och förbättra för gående och cyklister.

Bussens väg är en bussväg nära Östberga återvinningscentral och som trafikeras av busslinje 144 i norrgående riktning. I södergående riktning kör bussen idag via korsningen Sockenvägen-Huddingevägen. På grund av trafiken i korsningen blir bussarna ofta försenade och resan tar längre tid än nödvändigt.

Dubbelriktad bussväg för bättre framkomlighet

För att underlätta för kollektivtrafiken kommer vi att dubbelrikta vägen för busstrafik. Detta kommer skapa ett bättre flöde och en kortare resväg för buss 144 som kommer att komma fram snabbare.

Kortare resväg

Tack vare åtgärderna kommer busstrafiken få 200 meter kortare resväg. Den förväntade restiden kommer att minska med ungefär 78 sekunder under eftermiddagens mesta rusningstimme. Motsvarande siffra för förmiddagen är cirka 34 sekunder.

Breddad gång- och cykelbana

Bussens väg är även ett viktigt cykelstråk i söderort. I samband med att vägen breddas passar vi också på att förbättra gång- och cykelbanan för att göra den säkrare och tryggare. Vi kommer att bredda banan och separera för gång och cykel med vägmarkering.

Det här kommer vi att göra

 • Bussens väg breddas och dubbelriktas för busstrafik så att bussar även kan köra i södergående riktning.
 • En trafiksignal anläggs i korsningen Huddingevägen-Bussens väg för att underlätta för busstrafiken.
 • Hållplatsen Sockenvägen flyttas då dess placering idag inte kommer trafikeras av buss efter att våra föreslagna åtgärder är genomförda.
 • Gång- och cykelbanan breddas enligt cykelplanens mått för dubbelriktade primära cykelstråk: 3,2 meter för cykeltrafikanter och 2 meter för gångtrafikanter.
 • Gång- och cykelbanan separeras med vägmarkering.

En del av Kollektivtrafikplan 2050

Bussens väg ingår i en sträcka som är utpekad i regionens Kollektivtrafikplan 2050. Syftet är att få en förstärkt tvärkoppling i ett stråk med trängsel och avlasta berört vägnät. I närområdet finns flera planerade exploateringsprojekt, exempelvis Årstafältet där det planeras för 7 000 bostäder med byggstart år 2025. Det pågår även planarbete för utveckling av Östberga.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut, 2024.
 • Detaljprojektering, hösten 2024
 • Arbetet påbörjas 2025
 • Planerat klart 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Pågående och planerade kollektivtrafikprojekt

Projekt på Enskedefältet

Uppdaterad