Visionsbild av föreslagen bebyggelse för stadsutveckling projekt Teodoliten 1.m.fl.
Visionsbild av föreslagna radhus längs Skrattmåsvägen. och i bakgrunden syns förslagna flerbostadshus mot Magelungsvägen Bild: AIX arkitekter och Lugnet Arkitektur.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter och radhus vid Magelungsvägen

Fagersjö

Planen syftar till att möjliggöra bostäder i form av lägenheter och radhus vid Magelungsvägen. Vidare syftar planen till att stärka det prioriterade strategiska sambandet mellan Farsta och Fagersjö genom en omvandling av Magelungsvägen till en mer levande stadsgata.

Detaljplanen möjliggör för cirka 185 nya bostäder som planeras utföras på fyra platser vid Magelungsvägen, Havsörnsvägen och Skrattmåsvägen i Fagersjö i form av två lamellhus och elva radhus. De två lamellhusen, som föreslås bli sex våningar höga, placeras längs med Magelungsvägen och de elva radhusen placeras längs med Skrattmåsvägen samt på fastigheten Måttstocken 1.

Park utvecklas och Magelungsvägen får ett nytt uttryck

I och med projektet planeras parken vid Skrattmåsvägen att utvecklas med nya kvaliteter som stärker parkens befintliga egenskaper. Nya möbler, en paviljong, lekutrustning för äldre barn och ytor för umgänge föreslås för att ge parken en tydligare identitet och bjuda in olika besökare.
Magelungsvägen och Havsörnsvägen ska också bli trevligare att röra sig längs till fots och med cykel genom bättre och bredare gång- och cykelbanor och trädplanteringar. För att uppnå karaktären av stadsgata placeras husen direkt vid trottoaren.

Bilder

Föreslagna radhus längs Skrattmåsvägen. I bakgrunden syns förslagna flerbostadshus mot Magelungsvägen Bild: AIX arkitekter och Lugnet Arkitektur.
Vy som visar föreslagen bebyggelse längs med Magelungsvägen. Bild: AIX arkitekter.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden oktober 2021
  • Samråd: 28 november 2023 till 29 januari 2024
  • Granskning planeras till kvartal 1, 2025
  • Antagande planeras till kvartal 2, 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

  • HållBo Teodoliten AB, flerbostadshus
  • NB Nordiska bostad AB, radhus.

Projekt i Fagersjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad