• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Bostäder vid Ullerudsbacken

Farsta, Farsta strand

I förslaget ingår cirka 80 lägenheter längs med Ullerudsbacken i Farsta Strand. Planen heter Del av fastigheten Farsta 2:1 med flera, vid Högerudsbacken.

Förslaget till detaljplan innehåller tre flerbostadshus med bostäder och verksamhetslokaler längs bergsbranten mellan Ullerudsbacken och Högerudsbacken. Planen medger för eventuellt fyra till fem våningar för dessa hus men våningstal kommer att granskas under planstadiet. Det planeras för cirka 80 bostäder.

Planstöd för villor som ägs av staden

Inom området äger staden tre äldre villor (Dagaborg, Russtorp och Örnebo) som förvaltas av Fastighetskontoret. Planens syfte är att bekräfta den nuvarande användningen av dessa bostäder (ateljéverksamhet samt bostad) och pröva andra former av användning som möjliggör allmänhetens tillgång till dem i framtiden, så som förenings-, kultur- och restaurangverksamhet.

Villorna har höga kulturhistoriska värden och föreslås förses med bestämmelser om rivningsförbud och skydd av kulturvärden.

Utredning om behov av förskola och skola

Planen kommer att utreda möjligheten för byggnation av en förskola inom fastigheten Vätö 16 samt se över om det finne ett behov och potential för utbyggnad av Magelungsskolan.

Park- och naturmark

Placering av flerbostadshusen längs planområdets norra del har som mål att göra så lite påverkan som möjligt på den naturmark som finns inom planområdet idag.

I området finns det mark av höga naturvärden med skyddsvärda arter. I fortsatt planarbete kommer en kompletterande naturvärdesinventering att genomföras. Resultat från inventeringen kommer tillämpas på planen för att anpassa den till naturvärdena, liksom värdekärnor för djur- och växtliv.

Bakgrund

Stadens översiktsplan beskriver hur stadens bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I gällande översiktsplan är planområdet markerat som stadsutvecklingsområde – komplettering. Planförslaget är förenligt med gällande Översiktsplan.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i mars 2023.
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: kvartal 2, 2025.
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: kvartal 2, 2026.
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: kvartal 3, 2026.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras beroende på det framtida arbetet.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Aros Bostadsutveckling AB.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Saeed Ebrahimabadi
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 210

Ayub Aden
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 917

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad