Karta som visar föreslaget planområde i rosa.
Kartan visar föreslaget planområde i rosa.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Ny förskola i Farsta strand

Farsta strand

En ny förskolebyggnad planeras att uppföras inom fastigheten Hemmarö 2 vid Rådagatan i Farsta Strand. På platsen finns idag en nyrenoverad sekelskiftsvilla, Villa Marieborg, som bevaras samt trädgård.

Förslaget gör det möjligt att bygga en ny förskola med 3 till 4 avdelningar. Utgångspunkten för arbetet är att fastigheten kompletteras med en ny byggnad och att förskoleverksamheten förläggs i både den existerande villan och den nya byggnaden. För att bevara de grönytor som finns på tomten och möjliggöra så stor friyta per barn föreslås en tvåvåningsbyggnad.

I framtida planarbetet kommer staden ta fram ett förslag på detaljplan där ändamålen prövas mot platsens konkreta förutsättningar. Gestaltning, anpassning till platsen, friytans kvalitet, kulturhistoriska värden och risk vid skyfall kommer att studeras närmre under processen.

Utformningen av utomhusmiljön har stor betydelse för barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Skolgårdens utformning samt relation till omkringliggande grönområde kommer därför att undersökas närmare i det fortsatta arbetet.

Tidsplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden i februari 2023
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: preliminärt kvartal 2, 2024
  • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: preliminärt kvartal 4, 2024
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: preliminärt kvartal 1, 2025.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktörer

Fastigheten Hemmarö 2 har upplåtits med tomträtt till Hemmarö 2 fastigheter AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Agnes Skovdal
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 642

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

På expeditionen får du hjälp att hitta ritningar och handlingar. Det görs  framförallt genom e-tjänsten, Bygg- och plantjänsten. Om ytterligare hjälp behövs för att se handlingar kan du kontakta eller besöka stadsbyggnadsexpeditionen. Utanför expeditionen finns självbetjäningsdatorer där du själv kan söka och se alla handlingar stadsbyggnadskontoret har i ett ärende. Besöksdatorerna kan du använda även när expeditionen är stängd.

Kontakta stadsbyggnadsexpeditionen

Projekt i Farsta strand

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad