Visionsbild över Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Visionsbild av Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Projekt Pågående

Fatbursparken norra

Södermalm

Stockholms stad rustar upp stora delar av Fatbursparken och anlägger en ny park i Mariagårdstäppan i norra delen av parken. Målet är att Fatbursparken ska bli en större, sammanhållen och inbjudande stadsdelspark på Södermalm.

Bildgalleri

Fatbursparken norra. Vy mot Söder torn. Illustration: White/Tegmark
Fatbursparken norra. Vy mot Söder torn. Illustration: White/Tegmark
Situationsplan. White arkitekter.
Situationsplan. White arkitekter.

Projektfakta

I samband med att Trafikverket byggde Citybanan överdäckades stambanan vid Mariagårdstäppan. I och med det blir det möjligt att koppla samman Mariagårdstäppan med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Förbättrad dagvattenhantering

Marken består av gammal sjöbotten. För att förbättra dagvattenhanteringen och minimera framtida sättningar har Stockholms stad genomfört omfattande markarbeten i parkens centrala del. Parken får också ny belysning längs gångstråk och på platser vilket bidrar till en attraktiv park och ökar upplevelsen av trygghet under alla årstider.

Fortsatt grön park

Upprustningen av parken har inneburit att grönskan gallrats ur på en del platser. De träd och buskar som tas bort har ersatts av nya. Fatbursparken har fått nya körsbärsträd och ytterligare trädarter som kompletterats är lind, korstörne, näsduksträd och häggmispel. Perenner, klätterväxter och lökväxter har planterats på många håll i parken.

Konsten i parken

Ett antal konstverk som tidigare stod i parken har tagits bort för att inte skadas i samband med arbetena med Citybanan. Andra konstverk har tagits bort på grund av vandalisering och ett par har stulits. I samband med upprustningen av parken kommer konstverken att återfå sina ursprungliga placeringar. Stockholm Konst ansvarar för att återskapa och placera ut konsten.

Stockholm Konst

Bit för bit har den nya parken vuxit fram

Områdena vid Tegelhuset, Mittstråket och Fatbursparkens södra del är färdigställda och ytorna är öppnade för allmänheten. Läs mer om vilka arbeten som har utförts under ”Så rustas parken” nedan.

Slänten norr om gång- och cykelvägen har fått nytt gräs

I slänten mellan den befintliga gång och cykelvägen och den övre nivån i Mariagårdstäppan har gräsmatta anlagts. Området är inhägnat och öppnas för allmänheten när gräset har växt till sig under sensommaren 2023.

Uppehåll i upprustningen av parken

Vi har nu ett uppehåll i upprustningen innan vi går in i nästa fas, som omfattar Mariagårdstäppan i Fatbursparkens nordvästra del. Orsaken till uppehållet är att staden har en dialog med Trafikverket, då de har underliggande spår för stambanan och Citybanan i den här delen av parken. 

Mariagårdstäppan, det vill säga den del som ligger ovanför Trafikverkets spår och tillhörande konstruktion, har lämnats i befintligt skick.

Så snart dialogen avslutats kan vi söka bygglov för resterande del av parken.

Vi stänger av – för din säkerhet

Mariagårdstäppan är fortsatt avstängd av säkerhetsskäl till dess att vi återupptar arbetena igen. Du kan hjälpa till att öka säkerheten genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över det avstängda området.  Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom det avstängda området.

Johan Helmich Romans park

Johan Helmich Romans park ingår inte i upprustningen av Fatbursparken. Det fanns tidigare planer på att bygga nya bostäder i Johan Helmich Romans park (diarienummer 2007-36068 med beteckning Södermalm 7:62). Planarbetet har dock legat vilande under flera år och förutsättningarna har ändrats. Detaljplanen avskrevs i juli 2021.

Bygg- och plantjänst

Så rustas parken

Så funkar växtbäddar

Kontakt

Pär Zitting

Byggledare, Rockstore Engineering AB

Idris Yasin

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad