dcsimg
Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Projekt Planerat

Fatbursparken norra

Södermalm

Stockholms stad rustar upp stora delar av Fatbursparken och anlägger en ny park i Mariagårdstäppan i norra delen av parken. Målet är att Fatbursparken ska bli en större, sammanhållen och inbjudande stadsdelspark på Södermalm. Arbetena påbörjades i mars 2020 och beräknas pågå till sommaren 2022.

Bildgalleri

Fatbursparken norra. Vy mot Söder torn. Illustration: White/Tegmark
Fatbursparken norra. Vy mot Söder torn. Illustration: White/Tegmark
Situationsplan. White arkitekter.
Situationsplan. White arkitekter.

Projektfakta

I samband med att Trafikverket byggde Citybanan överdäckades stambanan vid Mariagårdstäppan. I och med det blir det möjligt att koppla samman Mariagårdstäppan med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Förbättrad dagvattenhantering

Marken består av gammal sjöbotten. För att förbättra dagvattenhanteringen och minimera framtida sättningar genomför Stockholms stad omfattande markarbeten. Parken får också ny belysning längs gångstråk och på platser vilket bidrar till en attraktiv park och ökar upplevelsen av trygghet under alla årstider.

Fortsatt grön park

Upprustningen av parken innebär att grönskan kommer att gallras ur på en del platser och en del träd kommer att behöva fällas. De träd och buskar som tas bort ersätts av nya innan parken färdigställs. Fatbursparken kommer även fortsättningsvis ha många körsbärsträd. Ytterligare trädarter som kommer komplettera parken är lind, korstörne, näsduksträd och häggmispel. Stora ytor kommer att planteras med perenner, klätterväxter och lökväxter.

Konsten i parken

Ett antal konstverk som tidigare stod i parken har tagits bort för att inte skadas i samband med arbetena med Citybanan. Andra konstverk har tagits bort på grund av vandalisering och ett par har stulits. I samband med upprustningen av parken kommer konstverken att återfå sina ursprungliga placeringar. Stockholm Konst ansvarar för att återskapa och placera ut konsten.

Läs mer om Stockholm Konst

Bit för bit växer den nya parken fram

Arbetena kommer att ske etappvis. Första etappen startade i mars 2020 med arbetsetablering, nedmontering av den pop up-park som varit på området och instängsling av arbetsområdet. Arbetena inom områdets första etapp, den nordöstra delen av parken är nu avslutade. (Benämnd som "5. Tegelhuset" på kartan nedan).

I juli 2020 startade etapp 2 längs Mitt­stråket/Bangårdsgången. Området i den centrala delen av parken är avstängt och arbete pågår med att jordmassorna grävs ur och ersätts med annat lättare material som har bra dränerande egenskaper. Trädgropar byggs och plattläggning pågår.

I mitten av november påbörjar Mälarträd AB, som är underentreprenör till JVAB, plantering av nya körsbärsträd (Fylldblommigt fågelbär) samt ett rosa flerstammigt bergkörsbär vid det nya utegymmet i Fatbursparken.

Tre Lindar och ett Vårkörsbär planteras i området utanför restaurangen som ligger vid trappan mot Medborgarplatsen och nya körsbärsträd (Fylldblommigt fågelbär) planteras längs Mittstråket/Bangårdsgången. Under körsbärsträden sätts lökar bestående av bland annat Scilla (Blåstjärna), Krokus och Snödroppe. Arbetena är beroende av vädret samt att marken inte är frusen.

Läs mer om arbetena som ska genomföras inom områdets andra etapp längre ned under Så rustas parken  "1. Mittstråket (rosa)". 

Parken beräknas färdigställas i sin helhet sommaren 2022. Arbetena utförs av JVAB på uppdrag av Stockholms stad. Trädplanterings utförs av JVAB:s underentreprenör Mälarträd AB.

Arbetena innebär en del störningar

Arbete pågår i huvudsak vardagar klockan 07-18. Arbetena innebär till exempel ökat antal byggtransporter, damm och buller från arbetsområdet samt tillfälligt omlagda gång- och cykelvägar. Följ de anvisningsskyltar som finns i parken för alternativa vägar.

Vi stänger av - för din säkerhet

Du kan hjälpa till att öka säkerheten under byggtiden genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över arbetsområdet och var uppmärksam i samband med fordon som kör till/från arbetsområdet eller backande fordon, eftersom föraren av fordonet kan ha svårt att se dig.

En byggarbetsplats är en spännande men också farlig plats att vistas på. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom det.

Johan Helmich Romans park

Johan Helmich Romans park ingår inte i upprustningen av Fatbursparken. Det finns planer på att bygga nya bostäder i Johan Helmich Romans park. Planeringsarbetet har dock legat vilande under flera år på grund av risker som Länsstyrelsen påtalade under tidigare samråd. Staden tittar på möjligheterna att återuppta planarbetet.

Läs mer om Johan Helmich Romans park i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst

Så rustas parken

Så funkar växtbäddar

Kontakt

Pär Zitting

Byggledare, Rockstore Engineering AB

Idris Yasin

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad