Visionsbild över Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Visionsbild av Fatbursparken norra, flygperspektiv. Illustration: White/Tegmark
Projekt Planerat

Fatbursparken norra

Södermalm

Stockholms stad rustar upp stora delar av Fatbursparken och anlägger en ny park i Mariagårdstäppan i norra delen av parken. Målet är att Fatbursparken ska bli en större, sammanhållen och inbjudande stadsdelspark på Södermalm.

Bildgalleri

Fatbursparken norra. Vy mot Söder torn. Illustration: White/Tegmark
Fatbursparken norra. Vy mot Söder torn. Illustration: White/Tegmark
Situationsplan. White arkitekter.
Situationsplan. White arkitekter.

Projektfakta

I samband med att Trafikverket byggde Citybanan överdäckades stambanan vid Mariagårdstäppan. I och med det blir det möjligt att koppla samman Mariagårdstäppan med Fatbursparken. Resultatet blir en större, mer sammanhållen och inbjudande park som blir tryggare att vistas i.

Förbättrad dagvattenhantering

Marken består av gammal sjöbotten. För att förbättra dagvattenhanteringen och minimera framtida sättningar har Stockholms stad genomfört omfattande markarbeten i parkens centrala del. Parken får också ny belysning längs gångstråk och på platser vilket bidrar till en attraktiv park och ökar upplevelsen av trygghet under alla årstider.

Fortsatt grön park

Upprustningen av parken innebär att grönskan gallras ur på en del platser. De träd och buskar som tas bort ersätts av nya innan parken färdigställs. Fatbursparken kommer även fortsättningsvis ha många körsbärsträd. Ytterligare trädarter som kommer komplettera parken är lind, korstörne, näsduksträd och häggmispel. Stora ytor kommer att planteras med perenner, klätterväxter och lökväxter.

Konsten i parken

Ett antal konstverk som tidigare stod i parken har tagits bort för att inte skadas i samband med arbetena med Citybanan. Andra konstverk har tagits bort på grund av vandalisering och ett par har stulits. I samband med upprustningen av parken kommer konstverken att återfå sina ursprungliga placeringar. Stockholm Konst ansvarar för att återskapa och placera ut konsten.

Stockholm Konst

Bit för bit växer den nya parken fram

Arbetena sker etappvis. Upprustningsarbetena startade i mars 2020 och områdena vid Tegelhuset, Mittstråket och Fatbursparkens södra del är färdigställda och öppnade för allmänheten. Läs mer om vilka arbeten som har utförts under ”Så rustas parken” nedan.

Nu gör vi ett uppehåll i upprustningen innan vi går in i nästa fas, som omfattar Mariagårdstäppan i Fatbursparkens nordvästra del. Orsaken till uppehållet är att i samband med att vi sökt bygglov för en konstruktion i parken, det vi kallar Tvärstråket, har framkommit nya uppgifter som vi behöver kontrollera. Därför behöver vi pausa arbetena för att granska detta.

Så snart granskningen har genomförts återupptas upprustningsarbetena, vilket beräknas ske hösten 2022. Parken beräknas färdigställas i sin helhet senast årsskiftet 2023/2024. Arbetena utförs av JVAB på uppdrag av Stockholms stad.

Arbeten med plattläggning och murar

De byggarbeten som pågår i Fatbursparken omfattar markarbeten för läggning av nya markplattor, byggnation av stödmur vid nedfarten till ravinen och en befintlig stödmur förlängs i östra delen av parken. Konstruktionerna kommer att kläs med granit eller träspaljéer.

Läs mer om kommande arbeten vid Mariagårdstäppan under ”Så rustas parken” längre ned på sidan. 

Vi stänger av - för din säkerhet

Området i Fatbursparkens nordvästra del vid Mariagårdstäppan kommer vara fortsatt avstängd till dess att vi återupptar arbeten igen. Därefter planeras parken öppnas etappvis. Du kan hjälpa till att öka säkerheten genom att respektera avstängningar och följa de anvisningar som anges. Gena aldrig över arbetsområdet och var uppmärksam i samband med fordon som kör till/från arbetsområdet eller backande fordon, eftersom föraren av fordonet kan ha svårt att se dig.

En byggarbetsplats är en spännande men också farlig plats att vistas på. Du som förälder har ansvar för att ditt barn inte vistas inom det.

 

 

Johan Helmich Romans park

Johan Helmich Romans park ingår inte i upprustningen av Fatbursparken. Det fanns tidigare planer på att bygga nya bostäder i Johan Helmich Romans park (diarienummer 2007-36068 med beteckning Södermalm 7:62). Planarbetet har dock legat vilande under flera år och förutsättningarna har ändrats. Detaljplanen avskrevs i juli 2021.

Bygg- och plantjänst

Så rustas parken

Så funkar växtbäddar

Kontakt

Pär Zitting

Byggledare, Rockstore Engineering AB

Jan-Åke Wård

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Christina Winberg

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Uppdaterad