Infart till parkering vid naturreservat. Skylt i trä ovanför infarten  där det står "Välkommen till Flatens naturreservat".
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Upprustning av stora entrén till Flatens naturreservat

Flaten

Stockholm stad har rustat upp stora entrén till Flatens naturreservat samt byggt om parkeringen vid stora entrén för en bättre dagvattenlösning. Projektet genomfördes inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm som ska främja stadens gröna värden, så som parker och naturområden.

Stora entrén till Flatens naturreservat samt parkeringen rustas upp för att bli tydligare, mer välkomnande och miljövänligare. Stora parkeringen byggs om med ytor för insamlande av dagvatten och spillvatten mellan parkeringsplatserna. Detta för att främja miljön och vattenkvalitén i området.

Inom projektet togs även ett skyltprogram för reservatet fram. Skyltprogrammet gäller både för skyltar som berättar om områdets värden och möjligheter till upplevelser och för skyltar som ska göra det lättare att orientera sig inom reservatet.

Trädplantering vid Flatenbadet.

Tidsplan

Arbetet genomfördes under 2018 och avslutades under våren 2019.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Bakgrund

Flatenområdet inrättades som naturreservat 2007 och är ett stort naturområde med möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Området uppvisar stora rekreativa och ekologiska kvaliteter. Det är stort och variationsrikt vilket bidrar till att det används för en mångfald aktiviteter såsom promenader, utflykter, löpning, klättring, skolutflykter, bad och för att uppleva rofylldhet. Dess storlek och variation ger också förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

Flaten har under föregående år ingått i en förstudie gällande stadens skyddade områden som en resurs i stadsutvecklingen. I detta arbete har förslag till åtgärder tagits fram som ytterligare ökar områdets användbarhet och lyfter fram dess kvaliteter.

Vill du veta mer?

På Insyn kan du läsa beslut fattade i trafiknämnden. 

Inriktningsbeslut

Ett grönare, mer attraktivt och levande Stockholm – förslag till strategi för genomförande (pdf)

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Flaten

  • Byggnad  i etapper i bakgrunden av träd, gräsmatta och bilväg, illustration.
    Föreslagen datahall med trädplantering, sedd från Tyresövägen västerut. Illustration: Sweco Architects AB.

Uppdaterad