Gångväg kantad av buskar och träd. Längre fram syns flerbostadshus. Foto
Bägersta bytomt vid Älvkällevägen.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Förstärkt grönstruktur i och mellan Årstaskogen och Hemskogen

Årsta

De grönområden som knyter samman Årstaskogen och Hemskogen har med tiden försvagats och är i behov av åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden.

Årstaskogen och Hemskogen anses vara särskilt ekologiskt betydelsefulla platser som även är populära för rekreation. Området är utvalt att utvecklas inom Stockholms stads satsning Grönare Stockholm.

Bebyggelsen i området varierar. I Årsta är det ursprungligen flerbostadshus placerade i landskapet mellan befintlig natur i parker och bostadsgårdar. Mellan Årstafältet och Enskedefältet finns ett verksamhetsområde med storskaliga byggnader och brist på grönska. I Enskede gård och på Enskedefältet är det mest enbostadshus med trädgårdar och partier av sparad naturmark.

Landskapet består till stor del av kuperade naturområden med varierade skogsmiljöer som innehåller både äldre barr- och ädellövträd, vilket skapar värdefulla livsmiljöer för många arter.

Utveckling

Projektet omfattar natur- och parkmark i delar av Enskede och Årsta. Syftet är att genomföra upprustning och utveckling i delar av området genom att fördröja dagvatten, utveckla platser för rekreation, genomföra åtgärder för biologisk mångfald samt att möjliggöra klimat- och miljöanpassad drift som till exempel gräsklippning.

Områden med grönska som kan fungera som spridningskorridorer ska bevaras och utvecklas. Att stärka de gröna kvaliteterna i staden är också en del av stadsutvecklingen.

Biologisk mångfald

Projektet genomför åtgärder för att förutsättningarna för växt- och djurliv ska förbättras. Spridningskorridorerna ökar möjligheter för utbyte av arter mellan platserna och kan till exempel förbättra spridning av barrskogsarter mellan Hemskogen och Årstaskogen samt Årsta holmars naturreservat.

Planerade åtgärder

För att öka den biologiska mångfalden i området genomförs följande åtgärder:

 • Tall, ek och andra träd planteras.
 • Gamla ekar och tallar friställs för att gynna träden och därmed arter knutna till ek- och barrskogsmiljöerna.
 • Boplatser för insekter skapas, i form av död ved, mulmholkar, högstubbar och sandblottor.
 • Boplatser ordnas för fåglar och fladdermöss i form av holkar där det råder brist på hålträd.
 • Äng anläggs på mark som idag har kortklippt gräs.
 • Blommande buskar och träd med bär, frön och frukter planteras, vilket gynnar bland annat pollinatörer och fåglar.

Bilder

Vid en vägkant ser man träd, gräsmatta och bakom detta ett skogsparti. Foto
Entrén till Hemskogen från Bägersta byväg.
Karta med projektområdet markerat i rosa.
En gata med flerbostadshus på vänstra sidan, på andra sidan gatan ett grönområde med tallar och andra träd. Foto
Entrén till Årstaskogen från Sköntorpsvägen.
En lekplats i skogen med ett litet lekhus och klätterredskap av stockar.
Trollparken.

Dagvatten

Det finns behov av att minska risken för översvämningar i området. Genom att fördröja dagvattnet och på så sätt avlasta dagvattennätet planteras träd i växtbäddar, gräsytor sänks ned och lutningar av hårdgjorda och asfalterade ytor justeras.

Rekreation

Årstaskogen är ett populärt besöksmål med möjlighet till bland annat promenader längs Årstaviken och cykling på anvisad cykelväg.

Två entréer till Årstaskogens naturreservat, via Sköntorpsvägen och vid Marviksvägen kommer att markeras med skyltning som informerar om naturreservatet och underlättar orienteringen i området. Även entrén till Hemskogen från Bägersta byväg i Enskede kommer att få nya skyltar.

Planerade åtgärder

För att inbjuda till besök och förbättra information genomförs följande åtgärder:

 • Information och skyltning för att framhäva och förklara de åtgärder som görs.
 • Pedagogiska inslag som är riktade till barn genomförs. Inslagen är kopplade till naturvärdena och ska locka till naturlek.
 • Entréer till park och natur utvecklas för att visa på sammanhängande rekreationsstråk.

Trollparken

I Årstaskogen finns flera lekplatser och i anslutning till lekplatsen Trollparken ligger en dirt track för cykel.

Trollparken består till största delen av lekskulpturer av trä placerade i naturmarken. Parken utvecklas på sätt som bevarar och förstärker dess naturliga karaktär, genom gestaltning, materialval och pedagogik med grund i Årstaskogens naturvärden. Dirt tracken är föreslagen att behållas oförändrad i läge och utformning.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden den 28 september 2023
 • Genomförandebeslut planeras sommaren 2024
 • Byggstart planeras vintern 2024/2025
 • Projektet planeras vara klart 2025.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Årsta

Uppdaterad