Foto: Veronika Borg.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Upprustning och klimatanpassning av parken Ådalen

Råcksta

Två platser i parken Ådalen utvecklas med nya planteringar för ökad biologisk mångfald, skyfallsåtgärder och mötesplatser.

Parken Ådalen ingår i ett större sammanhängande och attraktivt grönt stråk som sträcker sig genom Vällingby och Råcksta. Parken ligger i en dalgång omgiven av bostäder och naturmark. I parken ligger en stor lekplats med parklek, bollplaner och plaskdamm.

Parken Ådalen med projektområde markerat i rosa, karta.

Parken har problem med att vatten samlas på gräsytorna när det regnar och är en lågpunkt i området vilket ger förutsättningar att samla vatten vid skyfall. Träden i dalgången planterades under 1950-60 talen. Flera träd har dött under de senaste åren på grund av ålder och den tunga jordmånen. Flera träd är idag i dåligt skick.

Vad kommer att hända i parken?

Parken kommer att utvecklas för att kunna ta hand om dagvatten från kraftigt regn och skyfall. Flera olika sorters träd, buskar och perenner kommer att planteras för att öka den biologiska mångfalden i parken och säkerställa att gamla träd ersätts med nya.

Ny entréplats

En ny entréplats skapas i parken med en stensatt sittplats, blommande träd och slänter med blommande perenner.

Meditativ plats

En lugn plats skapas omgiven av blommande buskar och perenner. De stora lönnarna som ger skugga åt nya sittplatser sparas, mindre blommande träd adderas, ett vattenbad och fågelholkar byggs på platsen.

Trädplantering

Befintliga träd ska bevaras. Döda eller sjuka träd ska dock inte utgöra en risk för parkbesökare och ska inte kunna sprida sjukdomar vidare. Nya ädellövträd, som har möjlighet att växa sig stora, planteras och mindre blommande träd. De nya träden kommer att ge skugga i delar av parken där det brukar bli riktigt varmt på sommaren.

Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden avseende både flora och fauna kommer att öka genom plantering av olika träd, buskar, perenner och ängsytor.

Naturvårdsinriktad skötsel

Den framtida skötseln blir naturvårdsinriktad med större utrymme för främjande av parkens biologiska mångfald. I skötseln ingår att

 • friställa ekar och tallar som tycker om ljus och luft
 • röja lönnuppslag
 • ta bort invasiva och giftiga arter
 • föryngra slån och hägg
 • omvandla en del av gräsytorna till ängsytor.

Skyfallsutredning och trädinventering

En skyfallsutredning har gjorts där man kan se hur platsen påverkas av kraftigt regn och skyfall. Parkträden och skogsbrynens träd har inventerats av en arborist. Resultatet av utredningar och inventeringar ligger till grund för utvecklingen av parken.

Parken Ådalen

Tvä människor sitter på gräs omgiven av hus och träd.
Vy över hur parken ser ut idag. Foto: Veronika Borg.
Person med barnvagn går på en väg genom en park.
Nuvarande gång- och cykelväg som går genom parken. Foto: Veronika Borg.

Tidsplan

 • Inriktningsbeslut togs i trafiknämnden den 18 april 2024.
 • Genomförandebeslut planeras till hösten 2024.
 • Byggstart planeras 2025–2026.
 • Projektet planeras vara klart 2026.

Projektet är en del av Grönare Stockholm

Grönare Stockholm är en satsning inom Stockholms stad för att utveckla stadens parker och naturområden. Det största projektet inom satsningen är Vårbergstoppen. Dessutom förnyas, förbättras och rustas parker, gångstråk och torg. Satsningen startade 2017.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Stockholms stad genomför projektet

Projektet drivs av Stockholms stads trafikkontor i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt inom Grönare Stockholm

Projekt i Råcksta

Uppdaterad