• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Våtmarker vid Råcksta träsk utvecklas för grodor och andra groddjur

Råcksta

För att förbättra livsmiljöerna för grodor och andra djur och växter har Stockholms stad anlagt nya dammar och övervintringsplatser för groddjur på östra sidan om Råcksta träsk.

Många småvatten som groddjur är beroende av har försvunnit och på många håll har dessa djur minskat eller helt försvunnit. Genom att återskapa småvatten och övervintringsplatser kan groddjuren återhämta sig.

Utvidgning och nya dammar

Vid Råcksta träsk har en befintlig damm utvidgats, och två nya dammar har anlagts för grodor och salamandrar.

Vid sidan av dammarna har det byggts övervintringsplatser där stenar har lagts på varandra för att skapa mellanrum och sedan täckts av ett tjockt lager jord. Där kan grodor, kräldjur och andra smådjur hitta frostfria gömställen att spendera vintern. Groddjur är växelvarma och upprätthåller inte sin egen kroppstemperatur som däggdjur och fåglar. De reglerar sin kroppstemperatur genom att flytta sig mellan kallare eller varmare platser.

Ovanpå övervintringsplatserna har ekar och buskar planterats. Växterna har valts för att gynna fåglar och pollinerande insekter så som fjärilar, humlor och vilda bin.

Vid alla tre dammar har det byggts bryggor och träspänger som gör att besökare kan komma närmare vattnet och få möjlighet att ta del av livet i dammarna.

Bilder

En skogsväg som leder genom ett grönskande område. Till höger syns en informationsskylt för nya livsmiljöer för grodor.
Entré och informationsskylt vid östra sidan av Råcksta träsk. Foto: Lennart Johansson
En träspång omgiven av högt gräs. Till vänster syns en informationsskylt i grönt.
Träspång vid nya dammar. Foto: Lennart Johansson
En brygga i trä. På räcket hänger en röd livboj.
Ny damm med brygga, så att besökare har möjlighet att se några av de varelser som lever i dammen. Foto: Lennart Johansson
Vatten omgiven av gräs och grönskande träd.
Utvidgad groddamm Råcksta träsk, juni 2023. Foto: Lennart Johansson

Tidsplan 

  • Projektet genomfördes 2020–2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Råcksta

Projekt inom Grönare Stockholm

Uppdaterad