Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Projekt Planerat

Flerbostadshus och radhus planeras längs Björnmossevägen

Kälvesta

Längs Björnmossevägen, inom fastigheten Kälvesta 1:3 med flera, föreslås cirka 385 bostäder varav 140 planeras som bostadsrätter, 217 som hyresrätter inom konceptet Stockholmshus och ytterligare 28 som radhus. Björnmossevägen planeras flyttas, vilket skapar möjlighet att bygga på stadens mark samtidigt som det befintliga grönområdet kan utvecklas.

Projektfakta

Nya bostäder utreds längs Björnmossevägen

I detaljplanen föreslås 385 nya bostäder, varav 140 planeras som bostadsrätter, 217 som hyresrätter inom konceptet Stockholmshus och ytterligare 28 som radhus vid Björnmossevägen.

Den tidigare kraftledning har flyttats och vilket gör det möjligt att bygga bostäder i enlighet med Stockholms stads översiktsplan. De nya bostadshusen får ett varierande våningsantal från fyra till sex våningar. Utifrån platsens förutsättningar med höjdskillnader och distans till närliggande bebyggelse finns det möjlighet att pröva högre bebyggelse i den södra delen av området. Därefter trappas bebyggelsen ner och en fyravåningsskala möter den befintliga villabebyggelsen. I norr vid gränsen mot Järfälla kommun planeras ett radhusområde om cirka 28 radhus.

Parkering sker i övervägande del i parkeringsgarage under mark eller i suterräng. Området får nya parkvägar och funktioner som tillgängliggör och stärker dess biologiska mångfald.

Projektet innebär att bostadsbeståndet i området kompletteras med hyres- och bostadsrätter. Projektet innebär att ändamålsenliga lägenheter tillförs i Kälvesta och Vinsta vilket kan vara av stort värde för människor som vill bo kvar i sitt område men av olika skäl inte kan eller vill bo i villa eller radhus.

En del av flerbostadshusen planeras som Stockholmshus. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och till att uppnå en större variation av upplåtelseformer.

Här kan du läsa mer om projektet Stockholmshusen.

Björnmossevägen planeras flyttas

Björnmossevägen är i Stockholms stads översiktsplan utpekad som ”stadsgata av lokal karaktär” vilket innebär att ny blandad bebyggelse kan prövas längs gatans sträckning. Björnmossevägen planeras flyttas i sidled cirka 20 meter österut för att möjliggöra de nya bostäderna långa gatans västra sida. Stadsgatan ska utformas som ett attraktivt offentligt rum med god framkomlighet för gång, cykel och biltrafik. Vägen kompletteras med gång- och cykelbana, kanstensparkering och gatuträd.

Grönområdet tillvaratas och utvecklas

Detaljplanen syftar även till att skapa goda boendemiljöer och stärka kvaliteter i befintliga park- och naturområden. Det tidigare kraftledningsstråket utmed Björnmossevägen har rekreations- samt naturvärden och detaljplanen möjliggör att stråket kan finnas kvar och utvecklas med nya funktioner. Även parkområdet i norr samt skogspartiet vid Björnbodaskolan får en ökad programmering och anläggningar som stödjer den biologiska mångfalden.

Tidplan

  • Den 7 december 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till Svenska Bostäder.
  • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
  • Samråd pågick 15 januari till 26 februari 2019.

Utefter inkomna synpunkter under samrådet föreslår stadsbyggnadskontoret att förslag till detaljplan omarbetas. Samrådsredogörelsen samt förslag till detaljplanens fortsatta inriktning togs upp i stadsbyggnadsnämnden 19 mars 2020. Nämnden godkände samrådsredogörelsen och ställde sig positiv till stadsbyggnadskontorets förslag på fortsatt inriktning. I korthet innebär det att i den norra delen av planområdet, där det tidigare föreslogs flerbostadshus samt radhus, planeras radhus samt parkmark och så kallade översvämningsytor som används vid skyfall eller ihållande regn. I den södra delen planeras flerbostadshus. Höjden föreslås variera i tre till fem våningar.

Utredningsarbetet fortsätter nu och förslaget arbetas om enligt stadsbyggnadsnämndens inriktning.

  • Granskning av det omarbetade förslaget planeras ske tidigast våren 2023.

Byggaktörer

Stockholms stad i samarbete med Svenska Bostäder och RO properties.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bildgalleri

Flygvy mot norr. Bild: ÅWL Arkitekter.
Flygvy mot norr. Bild: ÅWL Arkitekter.
Vy mot norr. Bostäderna planeras som bostadsrätt. Bild: ÅWL Arkitekter.
Vy mot norr. Bostäderna planeras som bostadsrätt. Bild: ÅWL Arkitekter.
Vy från Björnmossevägen söderut. Bilden visar möjlig utformning av Stockholmshusen och gatumiljön. Bild: ÅWL Arkitekter
Vy från Björnmossevägen söderut. Bilden visar möjlig utformning av Stockholmshusen och gatumiljön. Bild: ÅWL Arkitekter
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
Vy från Björnmossevägen norrut. Bilden visar möjlig utformning av torget, gatan och intilliggande byggnader. Bild ÅWL Arkitekter
Vy från Björnmossevägen norrut. Bilden visar möjlig utformning av torget, gatan och intilliggande byggnader. Bild ÅWL Arkitekter
Illustrationsplan över planområdet. Bild: Kragh & Berglund.
Illustrationsplan över planområdet. Bild: Kragh & Berglund.
Utredningsområdet är markerat med rött.
Utredningsområdet är markerat med rött.

Läs mer om Stockholmshusen

Kontakt

Alexander Hansson-Göl

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Carl Larsson

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Läs mer om

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad