dcsimg
Vy över gata kantad av hus. Person som promenerar.
Perspektiv mot byggnadens hörn och Sigurdsvägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Olovslunds station

Nockeby

I Olovslund, vid korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen pågår planarbete för ett flerbostadshus med 19 seniorbostäder. Planområdet ligger invid Olovslunds spårvagnshållplats och omges av flerfamiljshus och villabebyggelse. Lekplatsen som idag finns på platsen planeras att flyttas till närliggande plats.

Projektfakta

19 lägenheter i 55+-boende

Planförslaget syftar till att komplettera befintlig bebyggelse intill Nockebybanans station Olovslund. Detaljplaneförslaget är på ett flerbostadshus med cirka 19 lägenheter i tre våningar. Lägenheterna planeras som 55+-boende.

Byggnaden planeras att placeras med fasaden i direkt anslutning till Sigurdsvägen i öster och indragen fasad med förgårdsmark mot Skaldevägen i norr, vilket skapar en inneslutande gårdsmiljö. Föreslagen bebyggelsen ska ta god hänsyn till omgivande stadsbildskaraktär och kulturmiljö.

Förutsättningarna för planen är dels att parkering anordnas helt under marknivå med ett överbyggt, planterat däck som ansluter väl till omgivande mark och dels att det i hörnet Skaldevägen/Sigurdsvägen byggs en lokal i bottenplan innehållandes exempelvis gemensamhetslokal, kontor eller publik verksamhet/service.

Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål, åstadkomma goda boendemiljöer samt skapa fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Riksbyggen planerar för bostäder

Byggaktör för de planerade bostäderna är Riksbyggen.

Planerad flytt av lekplats

Befintligt område är idag parkmark som används för lekplats. Förslaget innebär att befintlig lekplats planeras att flytta till en närliggande plats norr om Skaldevägen. Den befintliga lekplatsen är sandad och innehåller diverse olika lekredskap. På den gräsbeklädda marken runtomkring finns ett flertal barr- och lövträd, som är värdeskapande inslag i miljön.

Process och tidplan

I oktober 2013 markanvisade exploateringsnämnden del av Åkeshov 1:1 till Riksbyggen. I en tidigare ansökan om markanvisning önskade Riksbyggen bebygga båda sidor av korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen. Ärendet återremitterades då parkeringsplatserna på norra sidan av Skaldevägen behövde vara kvar.

Stadsbyggnadsnämnden antog start-PM den 16 juni 2016. Samråd ägde rum 5 september-17 oktober 2017. Utifrån de yttranden som inkommit bearbetas förslaget om på vissa punkter. Nästa steg i processen är att planen ställs ut till granskning, preliminärt under sommaren 2019. Under granskningsperioden har du möjlighet att skicka in dina åsikter skriftligen om förändringarna i planen.

I samband med granskningsperioden kommer ett urval av synpunkterna från samrådet och en kort sammanställning av förslaget i förhållande till dessa synpunkter att redovisas i granskningshandlingarna.

Bildgalleri

Vy på gata kantad av hus och grönska. Cyklist, bil och gående på gatan.
Perspektiv från Skaldevägen med föreslagen bebyggelse och indragen förgårdsmark. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Vy över gata kantad av hus. Person som promenerar.
Perspektiv mot byggnadens hörn och Sigurdsvägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Vy över gata kantad av hus. Person som promenerar längs gatan.
Perspektiv mot föreslaget byggnadshörn med lokal i bottenvåning mot Skaldevägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Illustration över hus och bebyggelse.
Flygvy från nordost som redovisar byggnadens föreslagna förhållande till gatan med fasad dikt an Sigurdsvägen och indragen bebyggelse mot Skaldevägen. Källa: Bergkrantz Arkitekter AB.
Kartvy med planområde och grönområde markerat
Olovslund planområde (markerat i lila) och grönområde (markerat i rosa).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Louice Persson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad