dcsimg
Projekt Planerat

Flerbostadshus vid Olovslunds station

Nockeby

I Olovslund, vid korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen pågår planarbete för ett flerbostadshus med 19 seniorbostäder. Planområdet ligger invid Olovslunds spårvagnshållplats och omges av flerfamiljshus och villabebyggelse. Lekplatsen som idag finns på platsen planeras att flyttas till närliggande plats.

Projektfakta

19 lägenheter i 55+-boende

Planförslaget syftar till att komplettera befintlig bebyggelse intill Nockebybanans station Olovslund. Detaljplaneförslaget är på ett flerbostadshus med cirka 19 lägenheter i tre våningar. Lägenheterna planeras som 55+-boende.

Byggnaden planeras att placeras med fasaden i direkt anslutning till Sigurdsvägen i öster och indragen fasad med förgårdsmark mot Skaldevägen i norr, vilket skapar en inneslutande gårdsmiljö. Föreslagen bebyggelsen ska ta god hänsyn till omgivande stadsbildskaraktär och kulturmiljö.

Förutsättningarna för planen är dels att parkering anordnas helt under marknivå med ett överbyggt, planterat däck som ansluter väl till omgivande mark och dels att det i hörnet Skaldevägen/Sigurdsvägen byggs en lokal i bottenplan innehållandes exempelvis gemensamhetslokal, kontor eller publik verksamhet/service.

Planförslaget är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål, åstadkomma goda boendemiljöer samt skapa fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Riksbyggen planerar för bostäder

Byggaktör för de planerade bostäderna är Riksbyggen.

Planerad flytt av lekplats

Befintligt område är idag parkmark som används för lekplats. Förslaget innebär att befintlig lekplats planeras att flytta till en närliggande plats norr om Skaldevägen. Den befintliga lekplatsen är sandad och innehåller diverse olika lekredskap. På den gräsbeklädda marken runtomkring finns ett flertal barr- och lövträd, som är värdeskapande inslag i miljön.

Ett förslag på illustrationsplan för den ersättande lekplatsen hittar du här. Förslaget kan komma att ändras.

Process och tidplan

I oktober 2013 markanvisade exploateringsnämnden del av Åkeshov 1:1 till Riksbyggen. I en tidigare ansökan om markanvisning önskade Riksbyggen bebygga båda sidor av korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen. Ärendet återremitterades då parkeringsplatserna på norra sidan av Skaldevägen behövde vara kvar.

Stadsbyggnadsnämnden antog start-PM den 16 juni 2016.
Samråd ägde rum 5 september-17 oktober 2017. Utifrån de yttranden som inkommit bearbetas förslaget om på vissa punkter.
Planen ställdes ut till granskning, 18 september-16 oktober 2019. 

Den 12 december 2019 antogs planen i stadsbyggnadsnämnden. Planen har överklagats till mark- och miljööverdomstolen.

Bildgalleri

Flygvy över granskningsförslag för Olovslunds station
Kartvy med planområde och grönområde markerat
Olovslund planområde (markerat i lila) och grönområde (markerat i rosa).

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Martin Forsberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad