Projekt Pågående

Flerbostadshus vid Olovslunds station

Nockeby

I Olovslund, vid korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen, ska ett flerbostadshus med 19 seniorbostäder byggas. Området ligger invid Olovslunds spårvagnshållplats och omges av flerfamiljshus och villabebyggelse. En ny lekpark, Operetten, har byggts i närheten av planområdet.

Aktuell information

Karta över Området kring Olovslunds station. Arbetsomrden för bygget av ny lekpark visas i rosa och blått. Rosa markering innehåller hela grönområdet där lekplatsen anläggs. Bå markering av där ledningsarbete utförs i Sigurdsvägen.

Ungefärliga arbetsområden markeras i kartan. Rosa markering är etapp 1, lekplatsen. Blå markering etapp 2, Sigurdsvägen. 

I november 2021 startade byggnation av en ny lekplats i grönområdet innanför Sigurdsvägen, Skaldevägen och Guttormsvägen. 

Den nya lekparken, Operetten, är färdigställd och har öppnats för lek.

Den befintliga lekplatsen vid korsningen Sigurdsvägen/Skaldevägen har varit kvar tills den nya lekplatsen öppnat och att Riksbyggen tillträder fastigheten. Tillträde sker den 27 oktober 2022 och efter det är marken privat fastighetsmark.

Projektfakta

19 lägenheter i 55+-boende

Bostäderna syftar till att komplettera befintlig bebyggelse intill Nockebybanans station Olovslund. På platsen kommer det att byggas ett flerbostadshus med cirka 19 lägenheter i tre våningar. Lägenheterna planeras som 55+-boende.

Byggnaden planeras att placeras med fasaden i direkt anslutning till Sigurdsvägen i öster och indragen fasad med förgårdsmark mot Skaldevägen i norr, vilket skapar en inneslutande gårdsmiljö. Bebyggelsen ska ta hänsyn till omgivande stadsbildskaraktär och kulturmiljö.

Förutsättningarna för planen är dels att parkering anordnas helt under marknivå med ett överbyggt, planterat däck som ansluter väl till omgivande mark och dels att det i hörnet Skaldevägen/Sigurdsvägen byggs en lokal i bottenplan innehållandes exempelvis gemensamhetslokal, kontor eller publik verksamhet/service.

Planen är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål, åstadkomma goda boendemiljöer samt skapa fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Byggaktör

Bonum seniorboende i Bromma, Riksbyggen

Planerad flytt av lekplats

Befintligt område är idag parkmark som används för lekplats. Genomförandet innebär att befintlig lekplats flyttas till en närliggande plats norr om Skaldevägen. Den befintliga lekplatsen är sandad och innehåller diverse olika lekredskap. På den gräsbeklädda marken runtomkring finns ett flertal barr- och lövträd, som är värdeskapande inslag i miljön.

Ett förslag på illustrationsplan för den ersättande lekplatsen har tagit fram. Förslaget kan komma att ändras.

Illustrationsplan över ny lekplats.

Process och tidplan

I oktober 2013 markanvisade exploateringsnämnden del av Åkeshov 1:1 till Riksbyggen. I en tidigare ansökan om markanvisning önskade Riksbyggen bebygga båda sidor av korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen. Ärendet återremitterades då parkeringsplatserna på norra sidan av Skaldevägen behövde vara kvar.

Stadsbyggnadsnämnden antog start-PM den 16 juni 2016.
Samråd ägde rum 5 september-17 oktober 2017. Utifrån de yttranden som inkommit bearbetas förslaget om på vissa punkter.
Planen ställdes ut till granskning, 18 september-16 oktober 2019. 

Den 12 december 2019 antogs planen i stadsbyggnadsnämnden. Planen vann laga kraft den 19 januari 2021.

Bildgalleri

Flygvy över granskningsförslag för Olovslunds station
Kartvy med planområde och grönområde markerat
Olovslund planområde (markerat i lila) och grönområde (markerat i rosa).

Vill du veta mer?

Detaljplanen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planskedet.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Isabelle Pichler

byggprojektledare, exploateringskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad