Projekt Pågående

Flerbostadshus vid Olovslunds station

Nockeby

I Olovslund, vid korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen, ska ett flerbostadshus med 19 seniorbostäder byggas. Området ligger invid Olovslunds spårvagnshållplats och omges av flerfamiljshus och villabebyggelse. Lekplatsen som idag finns på platsen ska flyttas till närliggande plats.

Aktuell information

Karta över Området kring Olovslunds station. Arbetsomrden för bygget av ny lekpark visas i rosa och blått. Rosa markering innehåller hela grönområdet där lekplatsen anläggs. Bå markering av där ledningsarbete utförs i Sigurdsvägen.

Ungefärliga arbetsområden markeras i kartan. Rosa markering är etapp 1, lekplatsen. Blå markering etapp 2, Sigurdsvägen. 

I november 2021 startar byggnation av en ny lekplats i grönområdet innanför Sigurdsvägen, Skaldevägen och Guttormsvägen.

Lekplatsen beräknas vara klar i juni 2022. Arbetet utförs av Marbit på uppdrag av Stockholms stad.

Arbetet är indelat i två etapper. Etapp 1 är området för lekplatsen, se rosa markering i kartan, och etapp 2 är Sigurdsvägen, blå markering i kartan. 

Det arbete som pågår är omkopplingar av elen i Sigurdsvägen och detta utförs av Ellevio i olika etapper, på datumen 7/2, 21/2, 7/3 och 14/3.

Efter det kommer stadens markentreprenör att fylla igen de ledningsgropar som Ellevio har på grund utav omkopplingen av elen och sedan asfalteras gatan och kantsten sätts.

Markentreprenören startar 14 mars och hela arbetet är beräknat att ta 1,5 vecka. Beräknad sluttid är vecka 12 2022.

Asfalteringen är dock beroende av om tjälen är ur marken, detta innebär att asfaltering kan komma att utföras efter vecka 12. Asfalteringsarbetet beräknas att ta 2 dagar.

Den 1 april återupptas arbetet med den nya lekparken och det beräknas pågå till slutet av juni 2022 då det också är slutbesiktning.

Den befintliga lekplatsen vid korsningen Sigurdsvägen/Skaldevägen kommer att vara kvar tills Riksbyggen påbörjar byggnation av sina bostäder, preliminärt sker det i kvartal 2 2022.

Påverkan för trafikanter

Från 1 november 2021 till 30 juni 2022 får fordon inte stannas eller parkeras vid byggutfart på Skaldevägen.

Befintliga parkeringsplatser vid korsningen Sigurdsvägen/Skaldevägen tas bort tillfälligt, preliminärt till den 30 juni 2022.

Från den 15 november stängs genomfart på Sigurdsvägen för fordonstrafik av i båda riktningar från korsningen med Skaldevägen. Alternativa färdvägar skyltas upp på plats. Gång- och cykeltrafik kan fortsatt passera. Avstängningen beräknas pågå etapp 2 är klar.

Projektfakta

19 lägenheter i 55+-boende

Bostäderna syftar till att komplettera befintlig bebyggelse intill Nockebybanans station Olovslund. På platsen kommer det att byggas ett flerbostadshus med cirka 19 lägenheter i tre våningar. Lägenheterna planeras som 55+-boende.

Byggnaden planeras att placeras med fasaden i direkt anslutning till Sigurdsvägen i öster och indragen fasad med förgårdsmark mot Skaldevägen i norr, vilket skapar en inneslutande gårdsmiljö. Bebyggelsen ska ta hänsyn till omgivande stadsbildskaraktär och kulturmiljö.

Förutsättningarna för planen är dels att parkering anordnas helt under marknivå med ett överbyggt, planterat däck som ansluter väl till omgivande mark och dels att det i hörnet Skaldevägen/Sigurdsvägen byggs en lokal i bottenplan innehållandes exempelvis gemensamhetslokal, kontor eller publik verksamhet/service.

Planen är ett viktigt bidrag för att uppfylla Stockholms bostadsmål, åstadkomma goda boendemiljöer samt skapa fler bostäder i ett kollektivtrafiknära läge.

Byggaktör

Bonum seniorboende i Bromma, Riksbyggen

Planerad flytt av lekplats

Befintligt område är idag parkmark som används för lekplats. Genomförandet innebär att befintlig lekplats flyttas till en närliggande plats norr om Skaldevägen. Den befintliga lekplatsen är sandad och innehåller diverse olika lekredskap. På den gräsbeklädda marken runtomkring finns ett flertal barr- och lövträd, som är värdeskapande inslag i miljön.

Ett förslag på illustrationsplan för den ersättande lekplatsen har tagit fram. Förslaget kan komma att ändras.

Illustrationsplan över ny lekplats.

Process och tidplan

I oktober 2013 markanvisade exploateringsnämnden del av Åkeshov 1:1 till Riksbyggen. I en tidigare ansökan om markanvisning önskade Riksbyggen bebygga båda sidor av korsningen Skaldevägen/Sigurdsvägen. Ärendet återremitterades då parkeringsplatserna på norra sidan av Skaldevägen behövde vara kvar.

Stadsbyggnadsnämnden antog start-PM den 16 juni 2016.
Samråd ägde rum 5 september-17 oktober 2017. Utifrån de yttranden som inkommit bearbetas förslaget om på vissa punkter.
Planen ställdes ut till granskning, 18 september-16 oktober 2019. 

Den 12 december 2019 antogs planen i stadsbyggnadsnämnden. Planen vann laga kraft den 19 januari 2021.

Bildgalleri

Flygvy över granskningsförslag för Olovslunds station
Kartvy med planområde och grönområde markerat
Olovslund planområde (markerat i lila) och grönområde (markerat i rosa).

Vill du veta mer?

Detaljplanen har vunnit laga kraft. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar från planskedet.

Bygg- och plantjänsten

Nyheter

Kontakt

Isabelle Pichler

byggprojektledare, exploateringskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Planfrågor

Stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad