Illustration: Vy från Drottningholmsvägen.
Illustration: Vy från Drottningholmsvägen.
Projekt Planerat

Fotbollsplan i Fredhällsparken

Fredhäll

Det finns ett stort behov av nya idrottsplatser i staden idag och behovet ökar i samband med att vi blir fler stockholmare. När Stadshagen på Kungsholmen utvecklas med nya bostäder finns ett behov av att ersätta en 11-spelsplan. Förslaget är att en 11-spelsplan avsedd för fotboll och annan idrott uppförs i Fredhällsparken (Fredhäll 1:4) på Kungsholmen. Planen ligger vilande.

Projektfakta

Vad?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör en 11-spelsplan med tillhörande förrådsbyggnad och driftsytor i den östra delen av Fredhällsparken.

Planområdet ingår i Fredhällsparken som är en del av det större sammanhängande parkstråket med Rålambshovsparken i öster och Fredhällsparken i väster. Planområdet avgränsas i norr av Drottningholmsvägen och av Essingeleden i öster.

Varför?

Det behövs idrottsanläggningar i alla stadsdelar. Det ska finnas goda sportmöjligheter för fotboll på västra Kungsholmen. 2014 bestämde kommunfullmäktige att fastighetsnämnden skulle planeraför en ny 11-spelsplan inom Fredhäll 1:1 eftersom11-spelsplanen ska flyttas från Stadshagen för att ge plats åt bostäder (dnr: 2013-08100). Ett förnyat inriktningsbeslut togs av Kommunfullmäktige den 24 april 2017.

 

Tidplan

Stadsbyggnadsnämnden bestämde 16 juni 2016 att planarbete för Fredhäll 1:4 ska påbörjas.
Samråd om planförslaget pågick under perioden 9 maj till 20 juni 2017. Granskning ägde rum under perioden 28 februari till 4 april 2018.

Planerna på att anordna en fotbollsplan i Fredhällsparken är vilande. Staden fortsätter utreda möjlig plats för fotbollsplan, som ersättning för idrottsytor i samband med utveckling av Stadshagen.

 

Byggaktör

Stockholms stad

Bildgalleri

Illustration. Fotbollsplan sedd västerifrån.
Illustration. Fotbollsplan sedd västerifrån.
Illustration. Vy från gång och cykelstråket.
Illustration. Vy från gång och cykelstråket.
Illustration: Vy från Drottningholmsvägen.
Illustration: Vy från Drottningholmsvägen.
Illustration. Plank på södra sidan om planen.
Illustration. Plank på södra sidan om planen.
Illustration. Vy från Essingeleden.
Illustration. Vy från Essingeleden.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
Illustrationsplan.
Illustrationsplan
Sektioner. Cederwalls Arkitekter.
Sektioner. Cederwalls Arkitekter

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Thomas Jansson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Uppdaterad