Fotbollsplan med stängsel runtom. Gångväg, bostadshus och träd som ligger i närheten. Illustration.
Illustration: Vy från Drottningholmsvägen.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Fotbollsplan i Fredhällsparken

Fredhäll

Det finns ett stort behov av nya idrottsplatser i staden idag och behovet ökar i samband med att vi blir fler stockholmare. När Stadshagen på Kungsholmen utvecklas med nya bostäder finns ett behov av att ersätta en 11-spelsplan. Förslaget är att en 11-spelsplan avsedd för fotboll och annan idrott uppförs i Fredhällsparken (Fredhäll 1:4) på Kungsholmen. Planen ligger vilande.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör en 11-spelsplan med tillhörande förrådsbyggnad och driftsytor i den östra delen av Fredhällsparken.

Planområdet ingår i Fredhällsparken som är en del av det större sammanhängande parkstråket med Rålambshovsparken i öster och Fredhällsparken i väster. Planområdet avgränsas i norr av Drottningholmsvägen och av Essingeleden i öster.

Det behövs idrottsanläggningar i alla stadsdelar. Det ska finnas goda sportmöjligheter för fotboll på västra Kungsholmen. 2014 bestämde kommunfullmäktige att fastighetsnämnden skulle planeraför en ny 11-spelsplan inom Fredhäll 1:1 eftersom11-spelsplanen ska flyttas från Stadshagen för att ge plats åt bostäder (dnr: 2013-08100). Ett förnyat inriktningsbeslut togs av Kommunfullmäktige den 24 april 2017.

Bilder

Fotbollsplan, bostadshus, bilväg, gräsmattor och träd. 3D-visualisering.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
Fotbollsplan som ligger intill bilväg, tågspår, bostadshus, gräsmattor och träd. 3D-visualisering.
3D-visualisering. Stadsbyggnadskontoret.
Fotbollsplan, gräsmatta och träd. Illustration.
Illustrationsplan.
Träd, mur, gångstråk och lyktstolpar. Illustration, ritning.
Sektioner. Cederwalls Arkitekter.

Tidsplan

  • Stadsbyggnadsnämnden bestämde 16 juni 2016 att planarbete för Fredhäll 1:4 ska påbörjas.
  • Samråd om planförslaget pågick under perioden 9 maj till 20 juni 2017. 
  • Granskning ägde rum under perioden 28 februari till 4 april 2018.

Planerna på att anordna en fotbollsplan i Fredhällsparken är vilande. Staden fortsätter utreda möjlig plats för fotbollsplan, som ersättning för idrottsytor i samband med utveckling av Stadshagen.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktör

Stockholms stad.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Thomas Jansson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 414

Monica Almquist
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 252

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad