• Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Breddning av cykelbanan längs Riddarholmskanalen

Gamla stan

Cykelbanan mellan Slussen och Tegelbacken och utgör ett av regionens viktigaste cykelstråk med uppemot 15 000 cyklister som passerar sträckan dagligen. För att vara ett säkert och framkomligt cykelstråk behöver delar av cykelbanan breddas.

Stockholms placering på öar begränsar människors resor mellan de norra och södra delarna av staden och regionen till ett fåtal broar. Resor med cykel mellan norr och söder koncentreras vid Slussen där trafiken norr om Slussen delar sig i två mycket viktiga stråk, ett mot Tegelbacken och ett mot Kungsträdgården.

Bättre framkomlighet och säkerhet

Längs pendlingsstråket mot Tegelbacken färdas uppemot 15 000 cyklister dagligen men trafikmiljön har stora brister, framförallt utrymmesmässigt mellan Munkbron till Vasabron. Cykelbanan upplevs som otrygg och är olycksdrabbad samtidigt som det är svårt att cykla om varandra.

En ny gång- och cykelbro kommer att byggas mellan Slussen och Munkbron. När den tas i drift förväntas cykeltrafiken öka ännu mer. För att skapa ett mer framkomligt och säkert cykelstråk behöver staden därför bredda cykelbanan längs med Riddarholmskanalen.

Planerade åtgärder

 • Vid Munkbron mellan Riddarholmskanalen och Gamla stans tunnelbanestation breddas cykelbanan genom göra ett av två södergående bilkörfält till cykelbana.
 • Riddarholmskanalen breddas längs kajens låga del söder om Riddarhuset. Breddningen sker genom att en konsol anläggs på befintlig kaj.
 • Längs Riddarhuset mot kanalen tas gångstråket bort och ger mer plats för cykel. Sträckan används mycket lite av gående idag. Den snäva kurvan i riktning mot Vasabron breddas och rundas av.

Framkomlighet under byggtiden

Framkomligheten för cyklister, kollektivtrafik och motortrafik kommer att variera under byggtiden. Målsättningen är att det ska vara öppet för alla trafikslag men framkomligheten kommer att påverkas under byggnationen. Cykeltrafiken kan tidvis komma att behöva ledas om till Skeppsbron. I och med Slussens ombyggnad finns ingen genomfartstrafik för personbilar vilket kommer att underlätta omledningen av resterande trafik förbi projektet.

Tidsplan

 • Genomförandebeslut, maj 2022.
 • Detaljprojekteringen utförs 2022–2023.
 • Reviderat genomförandebeslut, februari 2024.
 • Upphandling av entreprenör sker 2024.
 • Byggstart sker hösten 2024 eller våren 2025.
 • Planerat färdigställande är under 2026.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Genomförda cykelprojekt

Uppdaterad