• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Kontor, skola och centrumverksamheter på Gärdet

Gärdet

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för kontor, skola och centrumverksamhet inom fastigheterna Tre Vapen 2 och 7.

Den nu gällande detaljplanen för fastigheterna behöver uppdateras och anpassas till dagens situation. Detta för att tillåta en framtida mer flexibel användning av byggnaderna inom fastigheterna.Inga nya byggnader skapas genom planförslaget.

En bredare användning för till exempel kontor, skola, idrotts- och centrumverksamheter i ett kollektivtrafiknära läge bidrar till ett mer levande och befolkat område med högre vistelsevärden.

Tidsplan

  • Start-PM september 2023
  • Samråd kvartal 3–4 2024 
  • Granskning kvartal 1 2025 
  • Antagande SBN kvartal 2 2025

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Fastigheterna ägs av Vasakronan Hakberget AB och Balder tre vapen 7 AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Monika Stenberg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 239

Projekt på Gärdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad