Entrétorget mot den nya byggnaden, träd, gräs och människor i rörelse. Illustration.
Byggnadens norra fasad och entrétorget illustrerat (Lugnet arkitektur).
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Studentbostäder vid Nathorstvägen

Hammarbyhöjden

Vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden planeras ett nytt bostadshus med cirka 50 nya studentbostäder. Den nya byggnaden föreslås i slänten söder om Hammarbykyrkan och befintligt flerbostadshus med studentbostäder, Hammarbyhemmet, i kvarteret Klokryparen.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan vid Nathorstvägen i Hammarbyhöjden. Förslaget möjliggör en ny byggnad med cirka 50 studentbostäder i slänten söder om Hammarbykyrkan och befintligt flerbostadshus med studentbostäder, Hammarbyhemmet. Detaljplanen möjliggör även för ett miljöhus vid Nathorstvägen. Den nya byggnaden placeras i souterräng med fem våningar mot tunnelbanespåren och tre våningar mot befintlig bebyggelse vid Nathorstvägen.

Den nya byggnaden föreslås placeras på en bergsplatå, vilket gör att en större del av sluttningen och den befintliga trädridån mot tunnelbanespåren kan bevaras.

Byggnadens entré föreslås mot nordost, mittemot Hammarbyhemmets södra gavel. Marken mellan byggnaderna planas ut till en entréplats med utrymme för planteringar, cykelparkering och angöring med fordon via Nathorstvägen. På bostadsgården, i planområdets nordvästra del, planeras en uppbyggd gradängtrappa i trä. Här växer även en större ek som föreslås bevaras och skyddas. Tanken är att den nya bostadsgården kan nyttjas av studenter från både den nya byggnaden och Hammarbyhemmet för olika sociala aktiviteter, där även det nya miljöhuset föreslås kunna användas av studenter från de bägge byggnaderna.

Bilder

Trevåningsbyggnad med loftgångar och trappa. Kulle med gräsmatta, träd och sittgrupp. Illustration.
Byggnadens norra fasad och gårdsrummet illustrerat (Lugnet arkitektur).
Entré till ny byggnad, cykelparkering, träd och plantering. Illustration.
Byggnadens entré illustrerat (Lugnet arkitektur).
Byggnad med balkonger. Gräsbeklädd kulle med träd. Illustration.
Byggnadens södra fasad illustrerat (Lugnet arkitektur) .
Bostadsbyggnader med den nya byggnaden 3D-illustrerad. Byggnaderna ligger vid tågspår och bilväg. Foto med 3D-illustration.
3D-illustration med ny byggnad, vit volym, sett från väster (Stadsbyggnadskontoret).

Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet

Planområdet ligger i nära anslutning till Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet som båda uppfördes i slutet av 1960-talet. Byggnaderna har en tidstypisk arkitektur med inslag av brunt tegel, plåtdetaljer, rå betong och mörka träfasader, vilket skiljer sig från omgivande bebyggelse. Den nya byggnaden ska i höjd och placering underordnas Hammarbykyrkan i stadsbilden och ska utformas så att den anknyter till både Hammarbykyrkan och Hammarbyhemmet.

Bilder

Byggnad med loftgångar och trappor. Illustration, ritning.
Byggnaden sett från norr med respektive kulöralternativ (Lugnet arkitektur).
Byggnad med loftgångar och trappor. Illustration, ritning.
Byggnaden sett från söder med respektive kulöralternativ (Lugnet arkitektur).
Gård och bostäder. Illustrationsplan.
Illustrationsplan med förslag till gårdsutformning (Tengbom)

Tidsplan

  • Start-PM godkändes av stadsbyggnadsnämnden i juni, 2021.
  • Ett förslag till detaljplan var på samråd den 16 maj till 15 augusti, 2023.
  • Granskning planeras kvartal 1, 2024.
  • Antagande planeras kvartal 2, 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Byggaktör

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Adam Hörnedal
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 451

Alexandra Björklund Moisio
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 882

Theodor Sundh
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 936

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad