• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya träd och renoverad gångbana på Harpsundsvägen

Högdalen

Nu rustar vi upp Harpsundsvägen vid Högdalens centrum. Gångbanan på västra sidan renoveras och gatan kommer att få ny beläggning och ny kantsten. Träd planteras längs gatan för att ersätta träd som behöver tas ned.

Under 2024 fortsätter upprustningen av gatan utanför Högdalens centrum i en andra etapp.

I samband med renoveringen av gångbanan förnyas beläggningen med nya markplattor. Marken nivåjusteras och cykelpollarna byts ut.

Arbetet vid centrumet startade under 2022. Växtbäddar har anlagts och träd har planterats på nya platser i bilparkeringen. Träden planterades under 2022.

Äldre träd med svåra skador

Flera av de äldre lönnarna vid centrumet är i mycket dåligt skick med svåra skador på stammarna och i trädkronorna. En trädbesiktning har utförts för att bedöma om träden behöver tas bort eller kan överleva med nya växtbäddar.

Vid besiktning konstaterades att alla lönnar utom en på gatan är i så dåligt skick att de behöver tas bort och kommer att ersättas med nya träd. De nya träden som planteras kommer att få nya växtbäddar med möjlighet att ta emot dagvatten.

Det träd som inte tas bort är i ganska bra vitalitet och kommer att kunna stå kvar. Trädet kommer att få en ny växtbädd.

Denna lönn har bra vitalitet och kommer att stå kvar och få ny växtbädd.

Växtbäddar för friska träd och dagvattenhantering

Genom att bygga och renovera växtbäddar får vi en mer hållbar och grönare stad. Nya växtbäddar med biokol får träden att utvecklas och leva längre.

Växtbäddarna bidrar till att träd och buskar växer bättre och är även en del i en förbättrad hantering av dagvatten i området, vilket minskar risken för översvämning vid kraftigt regn.

Genomskärningsritning av en växtbädd

Tidigare arbete i området

Arbetet vid Högdalens centrum startade under 2022. Växtbäddar har anlagts och träd har planterats på nya platser i bilparkeringen. Träden planterades under 2022.

Parkeringen upprustades med nya träd och ny beläggning.
Karta över projektområdet.

Tidsplan

  • Arbetet utförs i etapper för att minska störningar för trafikanter och besökare till centrumet.
  • Arbetet påbörjas 25 april 2024 och beräknas vara färdigt augusti 2024.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Högdalen

Följ oss på Facebook

Stockholms stad finns på Facebook med en egen sida för gång- och cykeldiskussioner. Här berättar vi om nya satsningar, stora och små nyheter och tips för bättre cykling och gång i Stockholm.

Uppdaterad