Konstverk i cement
Foto: Katharina Holmqvist
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Husby kulturstråk

Husby

Husby kulturstråk binder samman Husby centrum och Husby gård. Området har utvecklats till ett attraktivt kulturstråk och en intressant och trygg entré till Igelbäckens kulturreservat.

Kulturstråket sträcker sig mellan Husby Centrum och Husby gård och gör Järvafältet, Igelbäckens kulturreservat och Husby gård mer tillgängliga för boende och besökare i Husby. Här ska alla kunna röra sig i en trygg och upplevelserik miljö med möjlighet att mötas utomhus i aktiviteter som både berör både lek, konst och annan kulturell verksamhet.

Området har fått ny markbeläggning, nya sittplatser, fler planteringar och träd. Utmed stråket har grön belysning installerats, vilket är ett kännetecken för den gröna gångvägen. Belysningen bidrar även till en tryggare känsla längs stråket. Tillgängligheten har ökat genom skyltning och fler tillgänglighetsanpassade parksoffor.

Längs sträckan finns också små podier av granit som kan användas till konstutställningar. Alla är välkomna att använda dessa konstpodier för utställning av egna verk. Områdets skolor kan samlas längs kulturstråket och ha aktiviteter utomhus.

Vid Husby centrum anknyter stråket till det lilla torget intill Husbygårdsskolan och Kulturskolan. Torget har fått nya träd, sittplatser, konstpodier och en liten scen som kan användas av alla.

Projektet har även arbetat med att främja den biologiska mångfalden och ekosystemen i området. Nya planteringar med olika sorters växtarter har planterats och fladdermusholkar, fågelholkar och insektshotell har satts upp längs stråket.

Boende i Husby har kunnat delta i utformningen

Under planeringen av områdets utformning och under programarbetet har det funnits möjlighet för boende i området att delta i dialoger och samråd om projektet. Dialogerna är en fortsättning av ett tidigare lokalt arbete i Husby som önskade verka för att ökad trygghet längs stråket genom ett kulturellt engagemang hos de boende i området.

 

Bilder

Textilväv i rabatt
Sittbänk gjord av rödfärgade stålrör och stenblock.
Rabatt med grönt staket
Skulpturer på ett stenblock

Tidsplan

  • Designdialog genomfördes vid flera tillfällen under 2018 och 2019 av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Stockholms stad. Programhandlingen ställdes ut på samråd i Husby centrum under hösten 2019. 
  • I mars 2021 påbörjades bygget och projektet var genomfört efter sommaren 2021.
  • Den 2 oktober 2021 invigde Stockholms stad Husby kulturstråk tillsammans med Husby Konst & Hantverksförening och Stockholm Konst. I samband med invigningen genomfördes en konstutställning där konst ställs ut på de låga konstpodier som har byggts längs stråket.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret. 

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Projekt i Husby

Uppdaterad