Vy längs med gata med flerbostadshus längs med, cyklist på vägen, fotomontage.
Planerad bostadsbebyggelse längs Oslogatan kopplat till bakomliggande parkeringsdäck. Fotomontage: Link Arkitektur.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Parkeringsdäck blir bostäder vid kvarteret Oslo i Husby

Husby

I förslaget ingår kvarteret Oslo 1 liksom Molde 4 och 5 som ägs av Stockholms stad och upplåts med tomträtt till AB Svenska Bostäder. Syftet är att bygga om parkeringsdäcken och ge plats åt bostäder.

I förslaget Oslo 1 med flera ingår tre parkeringsdäck längs med Oslogatan och Bergengatan. Totalt beräknas sex parkeringsdäck byggas om till sammanlagt cirka 120 bostäder i Husby. Parkeringsdäcken förnyas genom att gavlarna mot gatan ersätts med bostadshus. De tre aktuella gatorna förses även med trottoarer och entréer mot gatan.

En del av parkeringsdäckens övre plan bildar gårdar till de nya husen. Nya entréer och trottoarer bidrar till att skapa tryggare och levande gångstråk.

Parkeringsdäcken utmärkta med rosa prick.

Bilder

Vy mor flerbostadshus med fasad i grönt och rosa, gångväg, träd, människor i rörelse, fotomontage.
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Trondheimsgatan. Fotomontage: Link Arkitektur.
Person som sitter på en kulle och blickar ner mot område flerbostadshus, fotomontage.
Ny bostadsbebyggelse med cirka 20 lägenheter vid Bergengatan. Fotomontage: Link Arkitektur.

Tidsplan

 • Planarbetet startade i maj 2017.
 • Samråd om detaljplaneförslaget avslutades i juni 2018. 
 • En första granskningsperiod genomfördes 5 juni16 september 2019.
 • Planen godkändes av stadsbyggnadsnämnden i december 2019
 • Planen antogs av kommunfullmäktige hösten 2020.
 • Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena och detaljplanen vann laga kraft 23 mars 2021, vilket innebär att den kan genomföras. 
 • Genomförandebeslut ligger vilande hos kommunfullmäktige då  Svenska Bostäder kommer granska tidigare utkast till exploateringsavtal samt genomförbarheten i projektet.
 • Byggstart för stadens arbeten med gator och ledningar tidigast 2025.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 300

Joakim Bejerskog
områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 473

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Husby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad