Flerbostadshus med 8 våningar längs med Hanstavägen. Fasader i ljusgrått och beige. Levande gatumiljö med bilar, människor på bred trottoar och en yta mellan husen med träd och trappor. Illustration
Visionsbild av nya bostäder vid Hanstavägen. Illustration: Studio Rå.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Bostäder vid Hanstavägen i Husby

Husby

I förslaget utmed Hanstavägen ingår sex bostadskvarter som möjliggör för cirka 900 bostäder med blandade upplåtelseformer. I bostadshusens bottenvåningar planeras för verksamhetslokaler för att bidra till utvecklingen av gatan till en levande stadsmiljö.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och verksamhetslokaler utmed Hanstavägen i Husby. Av förslagets cirka 930 bostäder föreslås 686 upplåtas med bostadsrätt, 79 med hyresrätt och 165 som studentbostäder.

Området består av en cirka 600 meter lång sträcka av Hanstavägen och anslutande naturmark mot bostadsbebyggelsen i Husby. Planen ska bidra till utvecklingen av Hanstavägen till ett urbant stråk genom att skapa en levande stadsmiljö. Se illustrationer av de olika kvarteren i bildgalleriet längre ned på sidan.

Våningsantalet för tillkommande bebyggelse är i huvudsak mellan åtta till tio våningar. I söder planeras för ett högre hus som föreslås bli 17 våningar högt. Bottenvåningarna mot Hanstavägen ska ges särskild utformning med hög omsorg om material och kvalitet. Förslaget innebär en utveckling av Hanstavägen som kompletteras med gång- och cykelmöjligheter och gatuplantering.

Bevara naturmark

Gång- och cykelvägen Rogalandsgången, som idag går parallellt med Hanstavägen i naturmark, får nytt läge högre upp i terrängen. Naturmarken bevaras mellan den nya bebyggelsen och bostadsområdet i Husby. I anslutning till den nya bebyggelsen planeras även tre mindre parker. Grönytor inom planområdet planeras också för att hantera vatten vid skyfall. Förslaget innebär att en del av befintlig natur- och parkmark tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse och grönkompensation kommer att utredas i det fortsatta arbetet.

Tydligare kopplingar över Hanstavägen

Förslaget innebär att kopplingarna mellan Kista och Husby planeras att göras tydligare och viktiga allmänna ytor utvecklas till mötesplatser mellan stadsdelarna. Över Hanstavägen finns två gångbroar som bevaras och integreras i den nya strukturen. Utöver det planeras för tre nya korsningar i plan som bidrar till att gående och cyklister får en högre prioritet över bilen och en mer integrerad stadsdel. Parkering planeras i huvudsak ske i garage på kvartersmark förutom för studentbostäderna där markparkering möjliggörs då behovet av parkeringsplatser är mycket litet.

Bilder

Flygvy med planområdet markerat med lila linje. Foto
Området markerat med lila linje. Foto: Lennart Johansson
Översiktsbild av bostädernas placering vid Hanstavägen. På bilden syns också planerade bostäder i Kista, söder om Hanstavägen. Karta
Flygvy över planområdet och omgivningar. Den planerade bebyggelsen inklusive ett högre 17-våningshus syns i mitten och till vänster i bild. Illustration
Flygvy över planområdet och omgivningar. Den planerade bebyggelsen syns i mitten av bilden. Illustration

Skolor och idrottshallar

Det finns behov av fler idrottshallar inom stadsdelsområdet varav två planeras i redan pågående detaljplaner i Husby och Akalla. Nya skolor planeras i Kista, Husby och Akalla för att klara ett ökat behov som stadsutvecklingen genererar.

Varför ska det byggas just här?

Stadens målsättning är att det ska byggas 140 000 nya bostäder fram till år 2030. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Flera bostadsprojekt pågår i Husby.

I stadens översiktsplan talar staden om hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning kan utvecklas på lång sikt. I den är Husby utpekat som ett av flera stadsutvecklingsområden där dagens befintliga stadsdelar kan förtätas. Det är områden som kan kompletteras med nya bostäder, verksamheter, service, skolor och idrottsytor samtidigt som stadsmiljön berikas med bättre parker och nya offentliga rum.

De planerade 900 nya bostäderna är en viktig del i att uppnå stadens bostadsmål. Bostäderna bidrar även till ett mer blandat bostadsutbud i området. Förslaget utgör en del i arbetet med att utveckla sambanden mellan Kista, Akalla och Husby. På platsen bedöms en stadsmiljö kunna uppnås som stärker Hanstavägen som urbant stråk, fysiskt kopplar ihop Husby och Kista och värnar betydelsefulla naturmiljöer.

Se förslaget i 3D

Bilder

Ett höghus i ljusgrå färg med 17 våningar vid Hanstavägen. Till vänster syns andra höga byggarnader i området. Människor i rörelse vid gatan och vid ett övergångsställe. Illustration
Visionsbild av höghus med 17 våningar i södra delen av Hanstavägen. Illustration: Måns Tham Arkitektkontor
Flerbostadshus på rad vid Rogalandsgången, i olika nyanser. Träd och trappor upp till en gångbana invid husen, till höger i bild. Illustration
Flerbostadshus i ljusbeige och ljusbruna nyanser på var sin sida av Oddebron. Människor i rörelse. Illustration
Flerbostadshus i ljusbeige och ljusbruna nyanser vid Rogalandsgången. Människor i rörelse vid en gångväg intill husen. Illustration

Tidsplan

 • Start–PM, Beslut om att påbörja arbetet med ett förslag till detaljplan: november 2020
 • Samråd, med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: 26 april till och med 7 juni 2022
 • Samrådsmöte: 17 maj 2022
 • Granskning, sista tillfället att lämna synpunkter: 23 augusti–19 september 2023
 • Detaljplanen godkändes av stadsbyggnadsnämnden 30 november 2023.

Förändringar av planförslaget sedan samrådet

Sedan samrådet har planförslaget förändrats så att våningsantalet i kvarter C fått en jämn niovåningsskala. I samrådsförslaget hade byggnaderna en varierande våningshöjd från åtta till tio våningar. Byggnaden inom kvarter D har förskjutits några meter söderut för att undvika konflikt med befintliga ledningar. Förskolan som föreslogs inom kvarter E har utgått. Utöver detta har planbestämmelser tillkommit gällande utformning och gestaltning samt skydd mot störning.

Dialog

Dialog i Husby om socialt värdeskapande i projektet om nya bostäder vid Hanstavägen. Syftet är att förstå vilka behov och önskemål som finns lokalt när nya parker och naturområden utvecklas i området. Målet är en trygg och jämställd stad med fokus på kvinnor och unga tjejer.

Dialogen var riktad till flickor, kvinnor och icke-binära personer i olika åldrar samt kvinnor med barn boende i området. Den genomfördes genom dialogpromenader kallade walk-and-talk, barnvagnspromenader och öppet hus med kafé med bland annat en verksamhet är att sy. Dialogarbetet har gett idéer och förslag om områdets utformning när nya bostäder byggs.

Rapport om enkäten, pdf

Under sex veckor i maj och juni 2021 genomfördes webbenkäten om området planeras att omvandlas med 750 bostäder, kontorslokaler och lokaler för centrumändamål som kan bidra till utvecklingen av Hanstavägen till ett urbant stråk. 

Syftet med enkäten är att samla in kunskap om hur området kring Hanstavägen används idag, vilka platser som anses värdefulla och vilka problem eller brister som kan finnas här. Svar som sedan kan användas i planeringen av förslaget. 

 • Antal svarande: 417.
 • Totalt antal svar: 2841, av dessa var kartsvaren 800.

Enkäten utgör ett av flera underlag för den fortsatta planeringen av upprustning och utformning av allmänna platser kring det blivande bostadsområdet.

Sammanfattning av enkäten, pdf

Webbenkäten ”Bästa platsen – Tyck till om Kista-Järva” var aktiv mellan 7 juni och 31 augusti 2018 och genererade 907 svar. Enkäten syftade till att ta reda på platser som boende, arbetande och besökare tycker om och vilka platser som kan bli bättre. Enkäten var inte kopplad till något specifikt projekt eller samråd.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

Byggaktörer

Fyra byggaktörer har tilldelades markanvisningar i området vid exploateringsnämndens möte den 27 augusti 2020. Markanvisningen genomfördes med ett jämförelseförfarande där byggaktörerna med bäst måluppfyllnad föreslogs få markanvisning. 

De fyra byggaktörerna är:

 • Titania AB
 • Sveafastigheter Bostad AB
 • ByggVesta AB
 • Sveaviken Bostad AB.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Joakim Bejerskog
områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 473

Projekt i Husby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad