Trafikplats Hjulsta
Orangea ytor visar föreslagna nya trafikytor. Streckad yta visar område som tas i anspråk.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Trafikplats Hjulsta

Akalla, Hansta, Husby, Kista, Tensta

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en breddning av på- och avfartsramper till E18 samt en ny ramp från Förbifart Stockholm till E18 vid Trafikplats Hjulsta.

 

Förbifart Stockholm är ett av de stora infrastrukturprojekten i Stockholm. Genom projekten nya E18 och Förbifart Stockholm skapas regionens största trafikplats vid Trafikplats Hjulsta där två europavägar kommer att korsa varandra. Förbifarten kommer genom sin storlek och omfattning att på ett påtagligt sätt förändra landskapet.  

Förslaget är inte i enlighet med översiktsplanen då området är utpekat som ett framtida omvandlingsområde där utveckling kan ske med blandad bebyggelse. Ett utökat trafikområde bedöms dock behövas för ökad kapacitet i vägnätet. Utredningsarbetet ska därför inriktas på hur det kan möjliggöras utan för stor negativ påverkan på närområdet, stadens utvecklingsmöjligheter och stadens trafikflöden.

Under utredningsarbetet behöver olika intressen vägas mot varandra för att möjliggöra både en säker trafikplats samt rekreations- och naturvärden inom Järvafältet och Igelbäckens kulturreservat. Dialog ska föras med Järfälla kommun för att uppnå en helhetsbild av stadsutvecklingsmöjligheterna i området.

Utredningsprocessen behöver undersöka hur negativa konsekvenser kan mildras och i viss mån kompensera den påverkan som det utökade trafikområdet innebär. Viktiga frågor kommer framför allt vara att minska barriäreffekterna, säkerställa natur- och kulturvärden samt minska bullerpåverkan på närområdet.

Tidsplan

  • Start-PM, arbetet med detaljplanen startas: december 2023
  • Samråd med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter: december 2024
  • Granskning och sista tillfället att lämna synpunkter: oktober 2025
  • Beslut om godkännande i stadsbyggnadsnämnden: februari 2026
  • Beslut om antagande i kommunfullmäktige: maj 2026

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbete hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Trafikverket

Kontakta projektet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Helena Persson
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 237

Zeinab Jama
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 638

Hendrik Bergstén
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 625

Projekt i Akalla

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad