• Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lekgata vid förskolorna Lofoten och Regnbågen

Husby

Hösten 2023 skapades bilfria miljöer vid tre utvalda skolor. På de utvalda gatorna fanns möblering, växter, belysning samt vissa lekfulla inslag.

Stockholms stad utvecklade principer och utformning av platser för bilfria zoner vid skolor i pilotprojektet Lekgator. Vid tre skolor testades lösningarna under en halvårsperiod. Barnen vid de utvalda skolorna fick en säkrare, tryggare och lugnare miljö och mer plats för att vistas på.

Förskolorna Lofoten och Regnbågen i Järva var utvalda att delta i projektet.

Hur påverkas trafiken?

  • Lofotengatan stängs av helt för biltrafik och delar av gångbanan gestaltas också om.
Översikt över området med avstängd gata markerad med rött.

Tidsplan

  • Hösten 2023 – pilotprojektet genomförs vid de tre utvalda skolorna.
  • Februari 2024 – den tillfälliga omvandlingen av gatorna avslutas.
  • Vår/sommar 2024 – utvärdering av testet och förslag på en permanent lösning tas fram.
  • Sommar/höst 2024 – preliminärt genomförandebeslut i trafiknämnden.
  • Hösten 2024 – lekgatorna blir permanenta om genomförandebeslut fattas i trafiknämnden.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Pilotprojekt Stockholms lekgator

Projekt i Husby

Uppdaterad