Ett flygfoto där man ser höga hus och radhus, vägar och trädkronor.
Fågelperspektiv över den södra delen av planområdet. Bild: ÅWL Arkitekter
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Flerbostadshus och radhus planeras längs Björnmossevägen

Kälvesta

Längs Björnmossevägen, inom fastigheten Kälvesta 1:3 med flera, föreslås cirka 300 bostäder i flerbostadshus och ytterligare cirka 45 som radhus.

Markmiljöprover tas längs Björnmossevägen under perioden 27 maj - 14 juni

Markmiljöprover tas under dagtid någon gång mellan 27 maj - 14 juni längs Björnmossevägen samt i intilliggande parkområde på stadens mark. Proverna tas genom att flera hål borras i marken inom markerade området, se bild nedan.

Vid provtagning längs Björnmossevägen kommer ett av körfälten stängas av vid det läge som borrpunkterna ligger, men då på en kortare sträcka, så vägen kommer vara framkomlig för trafik. Det kommer finnas en flaggvakt på plats för att leda trafikflödet runt arbetena. Hålen återställs när provtagningen är genomförd.

Provtagningarna utförs av Sweco på uppdrag av exploateringskontoret. Arbetena är en del av de undersökningar som genomförs då staden utreder nya bostäder längs Björnmossevägen. 

Blandad bebyggelse - flerbostadshus och radhus

Björnmossevägen planeras flyttas i sidled, vilket skapar möjlighet att bygga på stadens mark samtidigt som det befintliga grönområdet kan utvecklas.

Den tidigare kraftledning har flyttats vilket gör det möjligt att bygga bostäder i enlighet med Stockholms stads översiktsplan. De nya flerbostadshusen får ett varierande våningsantal från fyra till fem våningar. Utifrån platsens förutsättningar med höjdskillnader och distans till närliggande bebyggelse finns det möjlighet att pröva högre bebyggelse i den södra delen av området. Därefter trappas bebyggelsen ner och en fyravåningsskala möter den befintliga villabebyggelsen. I norra delen av Björnmossevägen samt vid gränsen mot Järfälla kommun planeras ett radhusområde om cirka 45 radhus.

Parkering sker i övervägande del i parkeringsgarage under mark eller i suterräng. Området får nya parkvägar och funktioner som tillgängliggör och stärker dess biologiska mångfald.

Projektet innebär att bostadsbeståndet i området kompletteras med 300 hyresrätter. Projektet innebär att ändamålsenliga lägenheter tillförs i Kälvesta  vilket kan vara av stort värde för människor som vill bo kvar i sitt område men av olika skäl inte kan eller vill bo i villa eller radhus.

Cirka 160 lägenheter planeras vara i Stockholmshus. Här kan du läsa mer om projektet Stockholmshusen.

Björnmossevägen planeras flyttas i sidled

Björnmossevägen är i Stockholms stads översiktsplan utpekad som ”stadsgata av lokal karaktär” vilket innebär att ny blandad bebyggelse kan prövas längs gatans sträckning. Björnmossevägen planeras flyttas i sidled cirka 20 meter österut för att möjliggöra de nya bostäderna långa gatans västra sida. Stadsgatan ska utformas som ett attraktivt offentligt rum med god framkomlighet för gång, cykel och biltrafik. Vägen kompletteras med gång- och cykelbana, kanstensparkering och gatuträd.

Grönområdet tillvaratas och utvecklas

Detaljplanen syftar även till att skapa goda boendemiljöer och stärka kvaliteter i befintliga park- och naturområden. Det tidigare kraftledningsstråket utmed Björnmossevägen har rekreations- samt naturvärden och detaljplanen möjliggör att stråket kan finnas kvar och utvecklas med nya funktioner. Även parkområdet i norr samt skogspartiet vid Björnbodaskolan får ett annat innehåll och funktioner som stödjer den biologiska mångfalden.

Bilder

Flerbostadshus i olika färger längs med en gata sett snett uppifrån. Bilar som kör och människor som promenerar längs med gatan. Illustration.
Flygvy mot norr. Bild: ÅWL Arkitekter.
Gata kantad med flervåningshus i ljusa färger. Människor som promenerar på trottoaren. En busstation med träbänk. Illustration.
Vy mot norr. Bostäderna planeras som bostadsrätt. Bild: ÅWL Arkitekter.
Personer som cyklar och promenerar längs med en gata som kantas av ett vitt och ett grönt sexvåningshus. Illustration.
Vy från Björnmossevägen söderut. Bilden visar möjlig utformning av Stockholmshusen och gatumiljön. Bild: ÅWL Arkitekter
En gatukorsning med tre höga tegelhus. Tallar växer bredvid husen. Personer i rörelse. Illustration.
Vy från Björnmossevägen norrut. Bilden visar möjlig utformning av torget, gatan och intilliggande byggnader. Bild ÅWL Arkitekter

Tidsplan

  • Den 7 december 2017 fattade exploateringsnämnden beslut om en markanvisning till Svenska Bostäder.
  • Start-PM, som innebär att planarbetet påbörjas, antogs i stadsbyggnadsnämnden 14 december 2017.
  • Samråd pågick 15 januari till 26 februari 2019.

Utefter inkomna synpunkter under samrådet föreslog stadsbyggnadskontoret att förslag till detaljplan omarbetas. Samrådsredogörelsen samt förslag till detaljplanens fortsatta inriktning togs upp i stadsbyggnadsnämnden 19 mars 2020. Nämnden godkände samrådsredogörelsen och ställde sig positiv till stadsbyggnadskontorets förslag på fortsatt inriktning. I korthet innebär inriktningen att i den norra delen av planområdet, där det tidigare föreslogs flerbostadshus samt radhus, planeras radhus samt parkmark och så kallade översvämningsytor som används vid skyfall eller ihållande regn. I den södra delen planeras flerbostadshus. Höjden föreslås variera i tre till fem våningar.
Utredningsarbetet fortsätter nu och förslaget arbetas om enligt stadsbyggnadsnämndens inriktning.

  • Granskning av det omarbetade förslaget planeras till kvartal 3 2024.
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden planeras till kvartal 4 2024.

Bilder

En illustration som visar den planerade bebyggelsen ovanifrån med den befintliga bebyggelse runt.
Illustrationsplan över planområdet. Bild: Kragh & Berglund.
Karta där utredningsområdet är markerat med rött.
Utredningsområdet är markerat med rött.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktörer

Stockholms stad i samarbete med Svenska Bostäder och RO properties.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anders Lundborg
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 121

Carl Larsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 922

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Stockholmshusen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad