Från en kulle med träd ser man en lekpark, en förskola och parkvägar som korsas,
Projekt Planerat

Kerstin Hesselgrens park rustas upp

Fruängen

Kerstin Hesselgrens park i Fruängen är sliten och i behov av att rustas upp. Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och trafikkontoret påbörjar en större upprustning i augusti 2021. Vi bygger bland annat om parkleken, plaskdammen och byter belysning.

Bildgalleri

Illustration: Karavan Landskapsarkitekter
Parkvägar som korsas vid en gård.
Gångväg omgiven av träd och hus.
Lekplats med gungdjur, rutschkana lekstugor med mera.

Projektfakta

Omtyckt park med många besökare

Kerstin Hesselgrens park ligger i Fruängen. Parken utgörs till stor del av parkleken Vippan och naturmark. Genom parken sträcker sig flera viktiga gång- och cykelvägar som förbinder Fruängens centrala delar med bostadsområden i öster och Långbro park i söder.

Fritid Stockholm driver idag parkleken Vippan på uppdrag av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Parkleken med den fina plaskdammen är mycket omtyckt och har många besökare, särskilt under sommarhalvåret. I parken finns även en mindre bollplan och stora gräsytor.

Stor upprustning av hela parkområdet

Den planerade upprustningen omfattar bland annat

 • fler sittplatser
 • träd och buskar
 • förbättrad belysning
 • upprustad bollplan
 • boulebana
 • ny plaskdamm
 • upprustning av parkleken
 • förbättrad tillgänglighet.

Kerstin Hesselgrens park ska vara en självklar mötesplats för besökare i alla åldrar. I det förslag som tagits fram ska parken utvecklas med respekt för dess befintliga karaktär, struktur och funktion. Detta gäller även den omtyckta parkleksverksamheten.Tillgängligheten förbättras och trygghetsaspekten i parken ses över, bland annat genom utökad belysning.

Plaskdammen utökas och rustas upp

Plaskdammen rustas upp, anpassas och utökas för att fler besökare ska kunna nyttja dammen. Runt om föreslås sittplatser i olika former och väderstreck. Plaskdammens teknikhus kompletteras med en tillgänglighetsanpassad toalett.

Lekplatsen fortsätter att vara hjärtat i parken

Lekplatsen, där parkleken har sin verksamhet, fortsätter vara en viktig mötesplats och naturlig del av parken. För att skapa rumslighet och variation förses lek- och aktivitetsytorna med ny grönska som vandrar in som kilar och bryter upp hårdgjorda ytor. En gjuten mur av betong föreslås löpa som ett slingrande, lekfullt och sammanhållande element genom parken.

All lekutrustning byts ut till ny. För de yngre barnen skapas ett sagoland med bland annat lekhus. För de äldre barnen skapas platser med möjlighet till lite mer fartfyllda aktiviteter – som skate, kickbike och spännande klätter- och balanslek. På samma område finns också grillmöjligheter och fasta bänkbord.

Naturmarken bevaras och utvecklas

De stora öppna gräsytorna och parkens befintliga naturmark bevaras och utvecklas. Gräsytan längs gångstråket mot Långbro park utvecklas till en ännu mer aktiv plats för bollspel.

Upprustning av bollplan och ny boulebana

Under 2020 rustades bollplanen upp och fick stängsel runtom. En ny bouleyta med två banor anlades intill. Platsen fick även olika former av sittplatser.

Dialog med parkens besökare

Under sommaren 2019 genomfördes en första dialog med närboende och parkbesökare. Inkomna synpunkter har togs tillvara i programförslaget för hur parken ska utformas. Därefter fanns det under 2020 möjlighet att komma med synpunkter på programförslaget.

Tidplan 2019-2023

 • Dialogarbete och programförslag 2019
 • Presentation av dialogarbetet 2020
 • Projektering utförs 2020
 • Upprustning av bollplan och anläggning av ny boulebana 2020
 • Upprustning av plaskdammen 2021
 • Upprustning av lekplats och park planerat 2022-2023

Staden driver projektet

Trafikkontoret driver projektet tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Landskapsarkitekter är Karavan Landskapsarkitekter. 

Nyheter

Kontakt

Trafikkontoret

Hägersten-Älvsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad