Från en kulle med träd ser man en lekpark, en förskola och parkvägar som korsas,
Projekt Planerat

Kerstin Hesselgrens park rustas upp

Fruängen

Kerstin Hesselgrens park i Fruängen är sliten och i behov av att rustas upp. Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och trafikkontoret påbörjar en större upprustning i augusti 2021. Vi bygger bland annat om parkleken, plaskdammen och byter belysning.

Bildgalleri

Illustration: Karavan Landskapsarkitekter
Parkvägar som korsas vid en gård.
Gångväg omgiven av träd och hus.
Lekplats med gungdjur, rutschkana lekstugor med mera.

Projektfakta

Omtyckt park med många besökare

Kerstin Hesselgrens park ligger i Fruängen. Parken utgörs till stor del av parkleken Vippan och naturmark. Genom parken sträcker sig flera viktiga gång- och cykelvägar som förbinder Fruängens centrala delar med bostadsområden i öster och Långbro park i söder.

Fritid Stockholm driver idag parkleken Vippan på uppdrag av Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Parkleken med den fina plaskdammen är mycket omtyckt och har många besökare, särskilt under sommarhalvåret. I parken finns även en mindre bollplan och stora gräsytor.

Stor upprustning av hela parkområdet

Den planerade upprustningen omfattar bland annat

 • sittplatser
 • träd och buskar
 • belysning
 • bollplan
 • plaskdamm
 • upprustning av parkleken
 • förbättrad tillgänglighet.

Kerstin Hesselgrens park ska vara en självklar mötesplats för besökare i alla åldrar. I det förslag som tagits fram ska parken utvecklas med respekt för dess befintliga karaktär, struktur och funktion. Detta gäller även den omtyckta parkleksverksamheten.Tillgängligheten förbättras och trygghetsaspekten i parken ses över, bland annat genom utökad belysning.

Naturmarken bevaras och utvecklas

De stora öppna gräsytorna och parkens befintliga naturmark bevaras och utvecklas. Gräsytan längs gångstråket mot Långbro park utvecklas till en ännu mer aktiv plats för bollspel.

Upprustning av bollplan och ny boulebana

Den befintliga bollplanen behåller sin placering, rustas upp och får ett stängsel runtom. Den befintliga belysningen behålls. En ny bouleyta med två banor anläggs intill. Platsen förses också med olika former av sittplatser. Upprustningen av bollplanen och anläggningen av bouleytan genomförs hösten 2020, vilket är tidigare än de över delarna av parken.

Plaskdammen utökas och rustas upp

Plaskdammen rustas upp, anpassas och utökas för att fler besökare ska kunna nyttja dammen. Runt om föreslås sittplatser i olika former och väderstreck. Plaskdammens teknikhus kompletteras med en tillgänglighetsanpassad toalett.

Lekplatsen fortsätter att vara hjärtat i parken

Lekplatsen, där parkleken har sin verksamhet, fortsätter vara en viktig mötesplats och naturlig del av parken. För att skapa rumslighet och variation förses lek- och aktivitetsytorna med ny grönska som vandrar in som kilar och bryter upp hårdgjorda ytor. En gjuten mur av betong föreslås löpa som ett slingrande, lekfullt och sammanhållande element genom parken.

Nya och spännande lekmöjligheter

All lekutrustning byts ut till ny. För de yngre barnen skapas ett sagoland med bland annat lekhus. För de äldre barnen skapas platser med möjlighet till lite mer fartfyllda aktiviteter – som skate, kickbike och spännande klätter- och balanslek. På samma område finns också grillmöjligheter och fasta bänkbord.

Dialog med parkens besökare

I början av sommaren 2019 samlade vi in synpunkter från er som besöker parken om vad ni tycker är bra och vad som kan bli bättre. Vi bjöd in till dialog på plats i parken och det fanns också möjlighet att anonymt tycka till om parken via en webbenkät. Synpunkterna har används i arbetet med att ta fram förslaget på hur parken kan utvecklas. Förslaget visades upp på plats i parken den 20 februari 2020. Under perioden 21 februari–1 mars 2020 var det även möjligt att lämna synpunkter på förslaget genom ett webbformulär här på Stockholm växer.

Tidplan 2019-2023

 • Dialogarbete genomfördes juni 2019
 • Programförslag togs fram hösten 2019
 • Presentation av förslaget och återkoppling av dialogarbetet genomfördes februari 2020
 • Projektering utförs 2020
 • Upprustning av bollplan och anläggning av ny boulebana utförs hösten 2020
 • Resterande upprustning beräknas ske 2021–2023

Staden driver projektet

Trafikkontoret driver projektet tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. Landskapsarkitekter är Karavan Landskapsarkitekter. 

Nyheter

Kontakt

Trafikkontoret

Hägersten-Älvsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad