Flygfoto med viktiga platser markerade med text. I bilden står också korta texter om karaktären i olika delar av  Fruängen.
Flygvy över Fruängen centrum samt omkringliggande bebyggelse och funktioner. Planområdets avgränsning inom streckad linje.
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Utveckling av Fruängen centrum

Fruängen

Stockholms stad ska ta fram ett förslag till ny detaljplan för Fruängen centrum. Förslaget ska utgå ifrån mål och strategier från program för Fruängen. Tanken är att göra det möjligt att bygga cirka 270 bostäder och cirka 2000 kvm lokaler för centrum.

Markundersökningar

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras tekniska undersökningar i området. De undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Det förslag till ny detaljplan som ska tas fram ska utveckla Fruängens centrum, som är ett av södra Stockholms viktigaste centrum, med fler funktioner, bostäder, trygga och väl gestaltade offentliga rum.

Syftet är att bidra med cirka 270 bostäder, lokaler för handel och service samt utveckling av den offentliga miljön i centrums kollektivtrafiknära läge. Bostäderna avses upplåtas som bostads- och hyresrätter vilket bidrar till en jämnare fördelning av upplåtelseformer i stadsdelen.

Stadsdelens grönska ska till största delen sparas och utvecklas till
förmån för omvandling av ytkrävande markparkering och
kompletteringar längs trafikrum.

Centrum för många

Fruängen är utpekat som centrum för flera stadsdelar och har genom
utbyggnationen av Spårväg Syd goda förutsättningar att stärkas
ytterligare som bytespunkt för kollektivtrafik.

Översiktsplanen

Detaljplanen bidrar till översiktsplanens mål om att skapa mer bostäder samt att Fruängen ska stärkas som centrum för kollektivtrafik, handel och boende.

Plandata

Planområdet för Fruängens centrum omfattar cirka 29 hektar. Området omfattar stora delar av Fruängen centrum och ligger centralt intill tunnelbanan inom Fruängens stadsdelsområde. Fastigheter som berörs är Dansösen 1, Direktrisen 1, Servitrisen 1, Västberga 1:1, Ballerinan 1 och Guvernanten 1.

Bildgalleri

Illustration från program för Fruängen som visar förslag på möjlig ny bebyggelse i planområdet (markerat med röd streckad linje). Förslag på nya byggnader med bostäder i gult och lokaler för verksamheter, handel, kultur och service i rosa. Utanför planområdet syns idrottsverksamhet i blått och förskola i lila. Illustrationen visar hur utvecklingen i centrum är en del av en framtida komplettering av Fruängen. Bebyggelsens skala och placering utreds vidare i detaljplanen.
Flygfoto över Fruängen centrum. Byggnader där ombyggnad och rivning kan prövas är markerade med vit streckad linje. Markparkering som föreslås bebyggas med orange streckad linje. Planområde markerat med gul linje.

Program för Fruängen

Markägare

Marken ägs av Stockholm stad och är delvis upplåten med tomträtt till Niam AB.

Markanvisning

Exploateringsnämnden fattade beslut om markanvisning till Niam AB den 9 november 2023.

Program

Fruängen centrum har studerats inom program för Fruängen, dnr
2019-1431, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 9
november 2023.

Programförslaget utgår från fyra övergripande mål
som ger vägledning för kommande utveckling:

Låt det gröna vara en ledstjärna, Fler bostäder och mer stadsliv, Koppla ihop och nå ut samt Möjliggör hållbara transporter.

Tidsplan

  • Start-PM november 2023
  • Samråd, preliminärt maj 2025
  • Granskning, preliminärt maj 2026
  • Antagande i Stadsbyggnadsnämnden, preliminärt okt 2026

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Niam AB

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Har du en synpunkt på planförslaget?

Du kan lämna synpunkter på olika sätt vid olika skeden i processen. Dina synpunkter lämnar du digitalt i Bygg- och plantjänsten när förslaget är öppet för synpunkter.

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Anja Linna

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Telefon: 08-508 27 273

 

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Telefon: 08-508 26 535

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Telefon: 08-508 87 641

 

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Fruängen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad