Grönskande bostadsområde, människor promenerar på gatan intill, illustration.
Föreslagen bebyggelse. Vy från Täbylundsvägen. Illustration: TMRW
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Nya bostäder vid Täbylundsvägen

Nälsta

Längs Täbylundsvägen inom kvarteret Nälsta 5:2 planeras cirka 86 bostäder i flerbostadshus. Området ligger i direkt närhet till rekreationsområden och nära kollektivtrafik. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och tillför flerbostadshus i ett område med övervägande småhusbebyggelse.

På en obebyggd yta utmed Täbylundsvägen vid Nälstastråket inom fastigheten Nälsta 5:2 planeras cirka 86 bostäder som upplåts som bostadsrätter. Området ligger nära rekreationsområden och kollektivtrafik. Bostäderna bidrar till stadens bostadsmål och tillför flerbostadshus i ett område med många småhus.

Planförslaget möjliggör för ett bostadskvarter i lamellhusstruktur med en gemensam gård mellan husen. Förslaget innebär att fem flerbostadshus kan uppföras varav de tre västra husen föreslås vara tre våningar och de två östra husen två våningar. Föreslagna planlösningar bygger på lägenheter om cirka 25 kvadratmeter med en förhöjd våningshöjd där ett sovloft får plats.

Tre hus placeras som placeras mot Täbylundsvägen dit huvudentréer ska vända sig. De tre gathusen ligger indragna från en ny gång- och cykelbanan på Täbylundsvägen östra sida. En stadsmässig karaktär skapas genom att bebyggelsens fasader ligger parallellt med gatan. Detta ligger i linje med översiktsplanens intentioner om att utveckla Täbylundsvägen till en stadsgata. Gårdshusen i öster har samma utformning som gathusen men är två våningar för att möta upp den låga villabebyggelsen och skapa bättre förhållanden för solljus.

Mellan husen finns en upphöjd gårdsyta med ett till viss del underbyggt garage. Öster om bebyggelsen föreslås en ny kvartersgata som ligger nära bostäderna och garaget.

Gård

Förutom balkonger och uteplatser finns en gemensam gård med uteplats ovanpå garaget. Mot parkstråket i söder uppstår en höjdskillnad mellan den upphöjda gården och det offentliga parkstråket. Garagefasaden med anslutande markområden ska utgöra en naturlig och grön övergång till parkstråket för att fasaden inte ska upplevas som en baksida. I norr är nivåskillnaden mindre och en slänt upp till gården bildas.

Parkering

Vi har bedömt att det behövs 0,4 parkeringsplatser per lägenhet för bilparkering i detta område med de föreslagna lägenheterna. Om 86 lägenheter byggs så ger det ett behov av totalt 35 parkeringsplatser. Förutom parkering i garage finns möjlighet att ordna med markparkering inom delar om området.

Bilder

Grönskande bostadsområde, människor promenerar på gatan intill, illustration.
Föreslagen bebyggelse. Vy från Täbylundsvägen. Illustration: TMRW
Karta med bostadsområde, illustration.
Situationsplan.
Område markerat med rött, sett uppifrån, flygfoto.
Karta med område markerat, illustration.

Förändringar som gjordes innan granskning

Efter samrådet har planförslaget bearbetats avseende bebyggelsens höjder och placering av garageinfarten. Granskningsförslaget innebär att höjden för gatuhusen mot Täbylundsvägen har sänkts med 0,5-1,5 meter.

Höjden för de två östra husen har minskat med 3 meter. Garageinfarten, vilken tidigare låg söder om bebyggelsen, föreslås kopplas till den planerade kvartersgatan vilket innebär att området genererar en in- och utfart. Ett antal utredningar har uppdaterats eller tagits fram för att säkerställa en god dagvattenhantering samt hälsa- och säkerhetsfrågor.

Tidsplan

  • Samråd: 19 november till 14 januari 2020. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Samrådsmöte i form av öppet hus ägde rum den 3 december 2019 i Vinstaskolans matsal.
  • Granskning: 23 september till 20 oktober.
  • Detaljplanen godkändes vid stadsbyggnadsnämndens möte 10 december 2020.
  • Kommunfullmäktige antog detaljplanen 13 december 2021.
  • Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandena. Detaljplanen vann laga kraft 6 juli 2022.

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Byggaktör

Svenska hem i Bromma.

Fråga om projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Frida Månsson
Områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 405

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad