Lägenhetshus med balkonger, bilväg och grönområdens med massa träd. Visionsbild.
Vy längs Gustav III:s väg. Bild: Brunnberg och Forshed Arkitektkontor AB
  • Planering
  • Beslutad
  • Pågående
  • Genomfört

Lägenheter vid Nockebyskogen

Nockeby

I förlängningen av Gustav III:s väg mot Drottningholmsvägen, bredvid Nockebyskogen, har sex flerbostadshus byggts.

Sex mindre flerbostadshus i fyra våningar plus en indragen takvåning har byggts i området. Totalt ryms cirka 106 lägenheter.

Till bostäderna har en lokalgata byggts från Åkeshovsvägen och Gustav III:s väg, som och löper parallellt med Drottningholmsvägen innanför befintlig cykelväg.

Fastigheten ingår i Åkeshov 1:1.

Grön och öppen mark

Bebyggelsen följer skogsbrynet och är varsamt anpassad till terrängen för att inte skada de Geermoränerna. Byggnaderna har placerats i huvudsak på öppen gräsmark och på Gustav III:s väg. Marken mellan och bakom byggnaderna ansluts mot befintlig naturmark genom att mjukt släntas ut.

Parkering ordnas som kantstensparkering längs gatan, markparkering och i garage.

Cykelparkering ordnas inom fastigheten.

Tidsplan

  • Planområdet markanvisades den 11 december 2008 till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).
  • Plansamråd ägde rum 13 februari 2013 till 10 april 2013.
  • Vid stadsbyggnadsnämndens möte 14 november 2013 godkändes redovisningen av samrådet och nämnden beslutade om inriktningen för det fortsatta arbetet.
  • Granskning ägde rum mellan 11 december 2013 – 22 januari 2014.
  • Förslaget reviderades och skickades ut på remiss 25 april – 23 maj 2016.
  • Förslaget vann laga kraft den 4 oktober 2017.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Nockeby

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad